Főoldal » Archív » Engedély nélkül használta az unokatestvére autóját

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves férfi ellen, aki 2018. júli­us 10-én önké­nye­sen hasz­nál­ta az uno­ka­test­vé­re személygépkocsiját.

A vád­lott az esti órák­ban az uno­ka­test­vé­re laká­sán tar­tóz­ko­dott, mikor úgy dön­tött, hogy meg­lá­to­gat­ja a húgát annak mis­kol­ci laká­sán. A vád­lott magá­hoz vette a ház előtt par­ko­ló gép­ko­csi indí­tó­kul­csa­it, és anél­kül, hogy erre enge­délyt kért volna a mun­ka­he­lyén tar­tóz­ko­dó uno­ka­test­vé­ré­től, az autó­val Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ba ment, majd más­fél órá­val később tovább indult Tisza­lúc­ra. A rend­őr­ség itt talál­ta meg a gép­ko­csit, miu­tán a vád­lott uno­ka­test­vé­re tele­fo­non beje­len­tést tett az autó eltűnéséről.

A vád­lot­tat alig két hónap­pal a tör­tén­te­ket meg­elő­ző­en, a bíró­ság ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt 1 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, azon­ban az intéz­ke­dés­nek nem volt kellő vissza­tar­tó ereje.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei alap­ján, az eljá­rás gyor­sí­tá­sa érde­ké­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, a koráb­bi pró­bá­ra bocsá­tás meg­szün­te­té­se mel­lett hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság tárgya­lá­son kívül, egy hóna­pon belül érde­mi dön­tést hozhat.