Főoldal » Archív » Engedély nélkül tartott fegyverarzenált találtak a rendőrök a dombóvári férfinál

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 62 éves dom­bó­vá­ri fér­fit, aki­nél egy köz­úti ellen­őr­zés, majd egy ingat­lan­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során szá­mos enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert és lőszert is találtak.

A vád­lott 2018 szep­tem­be­ré­ben, Cso­má­ban köz­le­ke­dett a gép­ko­csi­já­val, ami­kor a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sai össze­han­golt intéz­ke­dés kere­té­ben eljá­rás alá von­ták. A rend­őrök az intéz­ke­dés során ész­lel­ték, hogy a vád­lott az autó cso­mag­tar­tó­já­ban egy szov­jet gyárt­má­nyú fél­au­to­ma­ta hadi­pus­kát, egy szin­tén szov­jet gyárt­má­nyú ismét­lő hadi­pus­kát, és a fegy­ve­rek­hez tar­to­zó lősze­re­ket szállít.

Mivel a vád­lott­nak a lőfegy­ve­rek és a lősze­rek tar­tá­sá­ra enge­dé­lye nem volt, ezért a nyo­mo­zók ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a vád­lott­hoz kötő­dő csi­kós­töt­tö­si ingat­la­non is, ahol továb­bi enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket, így házi­lag tűz­fegy­ver­ré ala­kí­tott cseh­szlo­vák gyárt­má­nyú lég­pisz­tolyt, egy­lö­ve­tű kis­pus­kát, vala­mint több mint 100 darab golyós kis­pus­ka és pisz­toly­töl­tényt talál­tak. A rend­őrök a lőfegy­ve­re­ket és a lősze­re­ket lefoglalták.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyé­szi állás­pon­tot – a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, és meg­bá­nó maga­tar­tást tanú­sí­tó vád­lot­tal szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette.