Főoldal » Hírek » Engedély nélkül vették kölcsön az autóját, majd megverték – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik elő­ször a sér­tett meg­kér­de­zé­se nél­kül vit­ték el annak autó­ját, majd egy sod­ró­fá­val bán­tal­maz­ták, ami­kor ezt szá­mon kérte raj­tuk.

A 33 és 42 éves fér­fi­ak 2019 augusz­tu­sá­nak ele­jén együtt ita­loz­tak a fia­ta­labb férfi sógo­rá­val, majd mind­hár­man az egyik vád­lott lakó­he­lyén töl­töt­ték az éjsza­kát. A vád­lot­tak más­nap reg­gel a sér­tett gép­jár­mű­jé­vel úgy men­tek el a szom­széd falu­ban lakó isme­rő­se­ik­hez, hogy ehhez az ekkor még alvó férfi enge­dé­lyét nem kér­ték. Ami­kor autó­já­nak elvi­te­le miatt az órák­kal később vissza­ér­ke­ző fér­fi­a­kat a sér­tett kér­dő­re vonta, a vád­lot­tak rend­kí­vül indu­la­tos­sá vál­tak, és elő­ször ököl­lel, majd egy sod­ró­fá­val ütöt­ték a sér­tet­tet, végül a föld­re esett fér­fit több­ször meg is rúg­ták.

A tett­le­ges­ség foly­tán a sér­tett­nek könnyebb sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­re figye­lem­mel fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge annak, hogy súlyo­sabb sérü­lé­se­ket szen­ved­jen. Autó­já­nak enge­dély nél­kü­li elvi­te­le miatt a sér­tett nem kíván­ta hoz­zá­tar­to­zó­ja meg­bün­te­té­sét, ezért magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az idő­sebb fér­fi­nak 60 nap elzá­rás, míg fia­ta­labb, de több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő tár­sá­nak 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az eset­ben, ha bűnös­sé­gü­ket az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik, és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról.  

A fotók a hely­szí­ni szem­le során készül­tek