Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Engedély nélkül vitte el a munkáltatója járművét, majd azzal halálos balesetet okozott a fiatalkorú – képekkel – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú férfi ellen, aki a mun­ka­adó­ja által rábí­zott kis­te­her­gép­ko­csi­val enge­dély nél­kül köz­le­ke­dett és azzal elütött egy kerékpárost.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2022. júli­u­sá­ban Bal­maz­új­vá­ros kör­nyé­kén egy ker­té­szet­ben dol­go­zott, ahol a mun­ka­adó­ja biz­to­sí­tott szá­má­ra egy kis­te­her­gép­ko­csit. 2022. júli­us 22-én a jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző vád­lott a reg­ge­li órák­ban a tulaj­do­nos enge­dé­lye nél­kül hasz­nál­ta a jár­mű­vet, Bal­maz­új­vá­ros kör­nyé­kén köz­le­ke­dett vele. A köz­úton a vád­lott jár­mű­vé­vel azo­nos irány­ba haladt kerék­pár­ján fenn­ül­ve az idős sér­tett az úttest szé­lé­re húzód­va. A fia­tal­ko­rú kellő idő­ben ész­lel­te az előt­te hala­dó sér­tet­tet, azon­ban figyel­met­len­sé­ge és rész­ben a nap­sü­tés zava­ró hatá­sa foly­tán las­sí­tás nél­kül utol­ér­te és a teher­gép­ko­csi­val féke­zés nél­kül elütöt­te a kerék­pá­rost. Az idős férfi a kerék­pár­ról leesett és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel és álla­pít­sa meg, hogy a fia­tal­ko­rú a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, továb­bá vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a meg­ron­gá­ló­dott jár­mű­vek láthatók.