Főoldal » Hírek » Engedély nélküli autóbontás és hulladékgyűjtés miatt vádemelés - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tett miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki két esztergom-kertvárosi ingat­la­non gyűj­tött, tárolt hul­la­dé­kot, illet­ve enge­dély nél­kül bon­tott gépkocsironcsokat. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 ele­jé­től ható­sá­gi enge­dély nél­kül hul­la­dék gép­ko­csi­ron­cso­kat vásá­rolt, majd azo­kat egy esztergom-kertvárosi bérelt ingat­la­non  szét­bon­tot­ta. Egyes része­it érté­ke­sí­tet­te, illet­ve a gép­ko­csi tar­to­zé­ko­kat tárol­ta és gyűj­töt­te, amely között veszé­lyes hul­la­dék­ként fáradt olaj és vegy­szer is volt.

A bérelt ingat­la­non a férfi 2021. augusz­tus 26-ig több mint 100 köb­mé­ter hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel. Azok között 12 hul­la­dék gép­jár­mű, 3 köb­mé­ter gép­jár­mű bon­tás­ból szár­ma­zó hul­la­dék, 50 gumi­ab­roncs hul­la­dék, 7 köb­mé­ter kom­mu­ná­lis hul­la­dék, 1 darab 200 lite­res ola­jos hordó olaj tar­ta­lom­mal, 400 kilo­gramm fém­hul­la­dék, 200 kilo­gramm elekt­ro­mos hul­la­dék volt.

Az elkö­ve­tő az álta­la lakott másik, esztergom-kertvárosi ingat­la­non 2021. szep­tem­ber 23-áig 30 köb­mé­ter­nyi hul­la­dé­kot gyűj­tött és tar­tott. Töb­bek között 4  autó­ron­csot, 80 kilo­gramm savas akku­mu­lá­tor­hul­la­dé­kot vala­mint az udva­ron külön­bö­ző kupa­cok­ban gumi­ab­ron­cso­kat, épí­té­si és tele­pü­lé­si hul­la­dé­kot vegye­sen  Ezek a hul­la­dé­kok nem az ingat­la­non keletkeztek.

Az elkö­ve­tő a fel­hal­mo­zott hul­la­dé­kot a bün­te­tő­el­já­rás során mind­két ingat­lan­ról elszál­lí­tot­ta, a szennye­zett föl­det eltávolította.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.