Főoldal » Hírek » Engedély nélküli fegyverekkel orvvadásztak - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a vád sze­rint úgy vadász­tak a lakó­he­lyük köze­lé­ben lévő vadász­tár­sa­ság terü­le­tén, hogy se fegyvertartási-, se vadász­en­ge­dé­lyük nem volt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fegy­ve­rek­hez értő vád­lott annak elle­né­re tar­tott ott­ho­ná­ban több lőfegy­vert és lőszert, hogy 2002-ben fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lyét egy koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás­sal össze­füg­gés­ben bevonták.

A férfi és isme­rő­se az egyik ille­gá­li­san tar­tott pus­ká­val és – til­tott vadá­sza­ti módon – hőka­me­rá­val, jogo­sult­ság nél­kül vadász­ni is jár­tak Karád köze­lé­be, amely por­tyá­ik­ról az isme­rős élet­tár­sa fuva­roz­ta őket haza gépkocsival.

A fér­fi­ak több siker­te­len vadá­szat mel­lett három­szor ejtet­tek el vadat, ame­lyet rész­ben elfo­gyasz­tot­tak, rész­ben pedig elad­tak, míg egy meg­seb­zett álla­tot nem talál­tak meg, annak tete­mét később az egyik hiva­tá­sos vadász lelte fel.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­ak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­hasz­nált fény­kép az igaz­ság­ügyi fegy­ver­szak­ér­tői véle­mény­ben sze­re­pel az orv­va­dá­szat­hoz hasz­nált puskáról.