Főoldal » Hírek » Engedély nélküli hulladékvásárlás – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki műanyag hul­la­dék­kal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­get vég­zett enge­dély nélkül.

A vád sze­rint a férfi 2022 janu­ár­já­ban egy beté­ti tár­sa­ság ada­ta­i­val vissza­él­ve a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­le­té­ben, rész­ben álné­ven – a cég tudta és enge­dé­lye nél­kül – műanyag hul­la­dé­kot vásá­rolt egy bél­apát­fal­vi szék­he­lyű cég­től, össze­sen tíz­ezer kilo­gram­mot meg­ha­la­dó súly­ban, azaz külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség­ben. A szál­lí­tást isme­ret­len sze­mély végez­te, és a hul­la­dék szál­lí­tá­sá­nak vég­cél­já­ra sem derült fény.

A vád­lott meg­té­vesz­tő maga­tar­tá­sa miatt a vásár­lá­sok­ról hamis tar­tal­mú szám­lák kerül­tek kiál­lí­tás­ra, melye­ket az adó­ha­tó­ság rend­sze­ré­ben felhasználtak.

A vád­lott a műanyag hul­la­dé­kot beje­len­tés, nyil­ván­tar­tás­ba vétel, vagy enge­dély nél­kül vásá­rol­ta, meg­sért­ve ezál­tal a hul­la­dék­ról szóló tör­vény rendelkezéseit.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­sé­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a már több­ször bün­te­tett fér­fit.  A most benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt tett - egy év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés és kettő év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va - arra az eset­re, ha a férfi a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.