Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Engedély nélküli lőfegyvert használt a hentes disznóöléskor – fotóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt iaz Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen enge­dély nél­kül meg­szer­zett kis­pus­kát hasz­nált disznóöléskor. 

 A vád­irat sze­rint a férfi mint­egy 30 évvel ezelőtt sze­rez­te meg a kínai gyárt­má­nyú kis­pus­kát a hozzá tar­to­zó tár­ral, és töltényekkel.

A hen­tes fog­lal­ko­zá­sú férfi a pus­kát disz­nó­ölés­kor hasz­nál­ta éven­te néhány­szor. Az elkö­ve­tő 2024. feb­ru­ár 6-án, egy Dorog­hoz köze­li köz­ség­ben vett részt disz­nó­ölé­sen, a kis­pus­kát ekkor is hasz­nál­ta. Ezurán a szom­szé­dos köz­ség­ben köz­úti ellen­őr­zés­kor a rend­őr­ség az enge­dély nél­kül tar­tott fegy­vert és lősze­re­ket tőle lefoglalta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a  bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, a lefog­lalt lőfegy­vert, tárat és lősze­re­ket koboz­za el.

lefoglalt kínai gyártmányú lőfegyver