Főoldal » Hírek » Engedélye nélkül tárol otthonában lőszereket egy debreceni férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lőszer enge­dély nél­kü­li tar­tá­sá­val elkö­ve­tett lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül tar­tott a laká­sá­ban lőszereket. 

A vád sze­rint a 25 éves vád­lott deb­re­ce­ni ott­ho­ná­ban 2020. decem­ber 03-án a rend­őr­ség más üggyel kap­cso­la­to­san tar­tott kuta­tást. Ennek során az egyik szo­bá­ban lévő fegy­ver­szek­rény­ben meg­ta­lál­tak össze­sen 14 darab, külön­bö­ző típu­sú lőszert.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során fel­tár­ták, hogy a férfi koráb­ban több mint egy évig erdész­ként dol­go­zott, de a mun­ka­vi­szo­nyá­nak meg­szű­né­se után nem adta vissza a nála lévő lősze­re­ket, hanem azo­kat az ott­ho­ni fegy­ver­szek­ré­nyé­ben tárolta.

A fér­fi­nak koráb­ban két típu­sú lőfegy­ver­re is fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lye volt, de enge­dé­lyét 2020 augusz­tu­sá­ban vissza­von­ták. A vád­lott a fegy­ve­re­it iga­zol­tan elad­ta, érvény­te­len enge­dé­lyét pedig a sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en lead­ta az ille­té­kes ható­ság­nál. A lősze­re­ket viszont meg­tar­tot­ta, de erre már nem volt enge­dé­lye, így azo­kat a rend­őr­ség lefoglalta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben lőszer enge­dély nél­kü­li tar­tá­sá­val elkö­ve­tett lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, az enge­dély nél­kül tar­tott lősze­re­ket pedig koboz­za el.