Főoldal » Hírek » Engedte vezetni a tízéves lányát - VIDEÓVAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen meg­en­ged­te a 10 éves lányá­nak, hogy autót vezes­sen. A lány biz­ton­sá­gi öve sem volt beköt­ve és az autó­ban ült a 11 éves báty­ja is.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 23-án, dél­után, egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki tele­pü­lés bel­te­rü­le­tén egy sze­mély­au­tó veze­té­sét áten­ged­te a 10 éves lányá­nak, aki a korá­nál fogva alkal­mat­lan a járművezetésre.

Az autót a vád­lott indí­tot­ta be, majd a lánya vezet­te önál­ló­an mint­egy 200 méte­ren át, eköz­ben a vád­lott az „anyós­ülé­sen” ült. A lány biz­ton­sá­gi öve sem volt beköt­ve, és veze­tés köz­ben egy par­ko­ló kami­ont is ki kel­lett kerül­nie a gépkocsival.

Az egé­szet végig­néz­te a lány 11 éves báty­ja is, aki a hátsó ülé­sen ült. A lány veze­té­sét az apa a tele­fon­já­val fel­vet­te. A fel­vé­telt köz­zé­tet­te egy inter­ne­tes közös­sé­gi por­tá­lon és az elvált fele­sé­gé­nek is elküldte.

Az apa azzal, hogy az autó veze­té­sét áten­ged­te a korá­nál fogva jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan lány részé­re, amit a szin­tén kis­ko­rú báty­ja is látott, a neve­lé­si köte­les­sé­ge­it súlyo­san meg­szeg­te és veszé­lyez­tet­te mind­két gyer­me­ke testi és erköl­csi fejlődését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­gén kívül 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.