Főoldal » Hírek » Enyves kezű gondozónő – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szo­ci­á­lis gon­do­zó­ként csa­lá­di házak­ban vég­zett taka­rí­tá­sok alkal­má­val arany­ék­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el mil­li­ós értékben.

A vád­irat sze­rint a nő 2022. szep­tem­ber és novem­ber hóna­pok közöt­ti idő­szak­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen szo­ci­á­lis gon­do­zó­ként dol­go­zott, és a sér­tett hölgy tulaj­do­ná­ban lévő csa­lá­di ház­ban vég­zett taka­rí­tá­sai alkal­má­val, külön­bö­ző idő­pon­tok­ban arany éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el, ame­lye­ket vissza­vál­tá­si szán­dék nél­kül zálog­ház­ba adott. A cse­lek­mé­nyé­vel oko­zott kár meg­ha­lad­ta az egy­mil­lió forintot.

2022. decem­ber köze­pén ugyan­ezen tele­pü­lé­sen, másik csa­lá­di ház­ban taka­rí­tott, szin­tén szo­ci­á­lis gon­do­zói minő­sé­gé­ben, ahol a  ház­tu­laj­do­nos nőtől 70.000 Ft érték­ben vitt el aranyékszereket.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben - fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.