Főoldal » Hírek » Építkezésekre járt lopni - vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly épít­ke­zé­sek­ről, illet­ve garázs­so­rok­ról lopott el külön­bö­ző vil­la­mos­sá­gi esz­kö­zö­ket, rend­sze­res haszon­szer­zés­re törekedve.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. ápri­li­sa és júli­u­sa között Sze­ge­den, tucat­nyi épí­tés alatt álló, nyi­tott ingat­lan­ba bement, volt, hogy vissza­té­rő­en, több alka­lom­mal is. Az épülő házak­ból szak­sze­rű­en kisze­rel­te, majd eltu­laj­do­ní­tot­ta a kis­meg­sza­kí­tó­kat és FI-reléket, de volt, ami­kor tet­ten érték, illet­ve elfor­dult, hogy csak réz veze­té­ket sike­rült magá­val vin­nie. Emel­lett két garázs­sor tulaj­do­no­sa­i­nak is kárt oko­zott azál­tal, hogy a vil­lany­óra­szek­ré­nyü­ket fel­tör­te és abból almé­rő­ket, főkap­cso­lót és kis­meg­sza­kí­tó­kat lopott el.

A vád­lott által a sér­tet­tek­nek oko­zott kár össze­ge 2.500 és 250.000 forint közöt­ti, míg az ello­pott dol­gok össz­ér­té­ke közel 600.000 forint volt.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit össze­sen 20 rend­be­li, az eltu­laj­do­ní­tás­sal érin­tett érték sze­rint minő­sü­lő, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.