Főoldal » Hírek » Építőanyagok lerakodása közben okozott halálos balesetet - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 60 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a sza­bály­ta­la­nul elhe­lye­zett épí­tő­anya­gok lera­ko­dá­sa során oko­zott halá­los fog­lal­ko­zá­si balesetet.

A vád­lott egy épí­tő­ipa­ri cég­nél dol­go­zott teher­gép­ko­csi vezetőként.

A vád­lot­tat fog­lal­koz­ta­tó cég egy vadász­ház kivi­te­le­zé­si mun­ká­la­ta­it végez­te, ami­kor a férfi fel­ada­tá­ul kapta, hogy külön­bö­ző épí­tő­anya­go­kat szál­lít­son a mun­ka­te­rü­let­re. A vád­lott a cég telep­he­lyén több épí­tő­anya­got is fel­pa­kolt a teher­au­tó pla­tó­já­ra, azon­ban a nagy mére­tű zsa­lu­ele­me­ket sza­bály­ta­la­nul helyez­te el, ugyan­is raka­ton­ként 10 helyett 14 ele­met daru­zott fel a pla­tó­ra, ami­ket mind­össze egy heve­der­rel foga­tott át.

Az épí­té­si terü­let­re érve a vád­lott elkezd­te az épí­tő­anya­gok lepa­ko­lá­sát, mely­nek során az erő­sen lej­tős tere­pen lera­kott néhány zsa­lu­ele­met. Ami­kor azon­ban a vád­lott a hely­te­le­nül meg­vá­lasz­tott helyen leál­lí­tott gép daru­já­val újabb nagy­mé­re­tű ele­me­ket készült lera­kod­ni, a köte­ge­lés nél­kü­li, a meg­en­ge­dett­nél maga­sabb­ra rakott zsa­lu­ele­mek közül 8 db átesett a teher­au­tó pla­tó­já­nak fel­haj­tott olda­lán, és az ott álló, lera­ko­dás­ban segéd­ke­ző sér­tett­re borult.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok vád­lott álta­li betar­tá­sá­val elke­rül­he­tő lett volna.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.