Főoldal » Hírek » Építőipari munkákat vállalva csalt ki pénzt a vállalkozó – vádemelés – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai vál­lal­ko­zó ellen, aki fel­újí­tá­si mun­ká­kat vál­lalt, azon­ban azo­kat nem tel­je­sí­tet­te.

A vád­lott egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként dol­go­zott, tevé­keny­sé­ge nyí­lás­zá­rók besze­re­lé­sé­re, gipszkarton-szerelésre, meleg­bur­ko­lás­ra ter­jedt ki. A vál­lal­ko­zó mun­ká­ját szó­ró­la­po­kon hir­det­te, illet­ve sze­mé­lye­sen ajánl­ko­zott mun­kák­ra.

A meg­ren­de­lők­kel tör­tént egyez­te­tést köve­tő­en meg­ren­de­lői okira­tot állí­tott ki, melyen fel­tün­tet­ték az elvég­zen­dő mun­ká­kat, a tel­jes ellen­ér­té­ket, vala­mint az elő­le­get is. A vád­lott min­den eset­ben ragasz­ko­dott az elő­leg kifi­ze­té­sé­hez.

A vál­lal­ko­zó 2016 novem­be­re és 2019 novem­be­re között össze­sen 16 sér­tet­tel kötött fel­újí­tá­sok­ra vál­lal­ko­zói szer­ző­dést, azon­ban a mun­ká­kat nem tel­je­sí­tet­te, arra szán­dé­ka, illet­ve lehe­tő­sé­ge sem volt a meg­ren­de­lé­sek fel­vé­te­le­kor, célja a sér­tet­tek meg­té­vesz­té­sé­vel a jog­ta­lan haszon­szer­zés volt.

A vál­lal­ko­zó a vál­lalt mun­ká­kat egyet­len egy eset­ben sem tel­je­sí­tet­te határ­idő­re, a sér­tet­te­ket nem keres­te, hívá­sa­i­kat nem, vagy csak rit­kán fogad­ta, mely alkal­mak­kor hite­get­te őket a tel­je­sí­té­sek­kel kap­cso­lat­ban és külön­bö­ző valót­lan okok­ra hivat­ko­zott a munka csú­szá­sa, ille­tő­leg elma­ra­dá­sa miatt.

A vád­lott a sér­tet­tek­nek össze­sen több, mint 6 mil­lió Ft – sze­mé­lyen­ként 50.000 - 2.000.000 forin­tig ter­je­dő – kárt oko­zott.

A vád­lot­tat koráb­ban már több­ször elítél­ték hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, jelen­leg is más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.