Főoldal » Az ügyészségről » Épületátadó Komáromban
Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész átad­ta a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség fel­újí­tott, modern irodaépületét.
 
A járá­si ügyész­ség – a vár­me­gye har­ma­dik leg­na­gyobb ügyész­sé­ge – éve­ken át a járás­bí­ró­ság épü­le­té­ben műkö­dött, azon­ban elhe­lye­zé­se zsú­folt­tá vált. A most átadott, ere­de­ti funk­ci­ó­ja sze­rint fog­da­ként műkö­dő épü­let 100 éves múlt­ra tekint vissza, a fel­újí­tás során a mos­ta­ni kor igé­nye­i­hez igazították.
 
Dr. Polt Péter ünne­pi beszé­dé­ben kiemel­te, hogy az ügyész­ség jelen­tős hang­súlyt helyez a XXI. szá­zad elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő – ener­gia­ta­ka­ré­kos, biz­ton­sá­gos, haté­ko­nyan műkö­dő – ügyész­sé­gi mun­ka­he­lyek kialakítására.
 
Fogad­ják sze­re­tet­tel az átadó­ról készült kisfilmünket!