Főoldal » Hírek » Rendezvények » ERASMUS+ PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT KIBERBŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM TÉMÁJÚ KÉPZÉS

A Leg­főbb Ügyész­ség az „igaz­ság­ügyi szer­vek kép­zé­se a szá­mí­tó­gé­pes bűnö­zés leküz­dé­sé­re” elne­ve­zé­sű, a len­gyel­or­szá­gi Łódži Regi­o­ná­lis Rendőr-főkapitányság által koor­di­nált, lengyel-német-litván-bolgár-magyar part­ner­ség­ben meg­va­ló­su­ló Eras­mus+ pro­jekt kere­té­ben 2019. októ­ber 21-én a pro­jekt ered­mé­nye­ként lét­re­jött okta­tá­si anya­got dissze­mi­ná­ló, egy­na­pos kép­zést szer­ve­zett a Szá­mí­tó­gé­pes Bűnö­zés­sel Fog­lal­ko­zó Ügyé­szi Háló­zat ügyész és infor­ma­ti­kus tag­jai szá­má­ra.

A kép­zé­sen 44 ügyész, illet­ve ügyész­sé­gi infor­ma­ti­kus vett részt. A kép­zés részt­ve­vő­it Dr. Mis­kolczi Barna, a Leg­főbb Ügyész­ség kabi­net­fő­nö­ke és a Nem­zet­kö­zi és Euró­pai Ügyek Főosz­tá­lyá­nak meg­bí­zott főosz­tály­ve­ze­tő ügyé­sze köszön­töt­te, majd ezt köve­tő­en dr. Losonczi-Molnár Melin­da, fővá­ro­si főügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész nagy vona­lak­ban ismer­tet­te az elké­szült okta­tá­si anyag főbb témá­it. Az egy­na­pos kép­zés során a pro­jekt 3 ügyész és 3 infor­ma­ti­kus részt­ve­vő­je jog­ese­tek­kel is illuszt­rált szak­mai elő­adá­so­kat tar­tott a kiber­bű­nö­zés, illet­ve a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem külön­bö­ző aspek­tu­sa­i­val és aktu­á­lis kér­dé­se­i­vel kap­cso­lat­ban.

A 24 hóna­pos pro­jekt kere­té­ben kidol­go­zott okta­tá­si anyag hasz­nos isme­re­te­ket nyújt igaz­ság­ügyi szak­em­be­rek szá­má­ra, amely tan­anyag elké­szí­té­sé­ben rend­őrök, infor­ma­ti­ku­sok és ügyé­szek egy­aránt részt vet­tek, vala­mint az anyag több ország bűn­ül­dö­ző szer­ve­i­nek tapasz­ta­la­tát ötvö­zi.