Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Érdekházassággal az Európai Unióba – vádemelés 43 személlyel szemben Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség csa­lá­di kap­cso­la­tok léte­sí­té­sé­vel vissza­élés vét­sé­ge miatt vádat emelt 7 férfi és 36 nő ellen, akik 2013-2014. évek­ben pén­zért érdek­há­zas­sá­go­kat kötöt­tek szerb állam­pol­gá­rok­kal, illet­ve meg­szer­vez­ték az „álhá­zas­sá­go­kat” azért, hogy a szerb fér­fi­ak Német­or­szág­ban, illet­ve Auszt­ri­á­ban mun­ka­vál­la­lás­hoz szük­sé­ges tar­tóz­ko­dá­si enge­dé­lye­ket szerezhessenek.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye