Főoldal » Hírek » Érdekházasságokból akartak meggazdagodni – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik elesett sze­mé­lye­ket hálóz­tak be, és for­gat­tak ki vagyonukból.

A vád­irat sze­rint a nő és a férfi élet­tár­sak, sőt közös gyer­me­kük is van. 2018-ban elha­tá­roz­ták, hogy idős vagy szel­le­mi­leg leépült, de ingat­lan­nal és más vagyon­nal ren­del­ke­ző fér­fi­ak pén­zét fog­ják meg­sze­rez­ni. Ehhez a nő elhi­te­ti a fér­fi­ak­kal, hogy egye­dül­ál­ló és belé­jük sze­re­tett. Ezután a sér­tet­tet magá­hoz köl­töz­te­tik, és a fér­fit test­vé­re­ként mutat­ja be. A közös élet ígé­re­té­vel meg­té­vesz­tett sér­tet­tel eladat­ják a házát, majd azt fel­élik, miköz­ben a sér­tet­tet a saját házuk mel­lék­épü­le­té­be köl­töz­te­tik. Miu­tán a pénzt meg­szer­zik, már nem törőd­nek a sér­tet­tel, sőt havi bevé­te­le­it is elve­szik, vala­mint a ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­re fog­ják kényszeríteni.

A fenti mód­szer­rel az elkö­ve­tők 2018 őszén behá­lóz­tak egy súlyos beteg­ség­ben szen­ve­dő, önál­ló élet­vi­tel­re alkal­mat­lan fér­fit, aki elvált és csa­lád­já­val nem tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. A sér­tet­tel eladat­ták a buda­pes­ti laká­sát azzal az ígé­ret­tel, hogy cse­ré­be az elkö­ve­tők fóti házá­ból kap tulaj­don­részt. A fóti házon azon­ban több vég­re­haj­tá­si jogot is beje­gyez­tek, így a fel­aján­lott csere tény­le­ge­sen nem bírt a sér­tett laká­sá­val azo­nos érték­kel. Az áldo­zat végül az elkö­ve­tők mel­lék­épü­le­té­ben lakva halt meg beteg­sé­gé­ből kifolyólag.

A pár 2019-ben egy men­tá­li­san vissza­ma­radt sér­tett fér­fi­val járt el hason­ló módon, tőle szin­tén egy buda­pes­ti lakást csal­tak ki. A nő hozzá is ment fele­sé­gül és  az elkö­ve­tők idő­köz­ben szü­le­tett gyer­me­ké­nek apja­ként is ezen sér­tet­tet jegyez­tet­ték be. A sér­tet­tet az elkö­ve­tők házi­cse­léd­ként tar­tot­ták és még a nyug­dí­ját is elvet­ték. Sőt, vevő­ként hasz­nál­ták fel gép­ko­csi adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se­kor azért, hogy isme­rő­se­ik­nek ne kell­jen átírá­si ille­té­ket fizet­ni­ük. Emi­att a sér­tett ellen sza­bály­sér­té­si eljá­rás is indult. 

A nő 2021-ben még egy sér­tet­tet meg­pró­bált behá­lóz­ni, de idő­köz­ben egy beje­len­tés­re meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás miatt nem járt sikerrel.

Az elkö­ve­tők a cse­lek­mé­nyük­kel több, mint 27.000.000 forint kárt okoz­tak a sértetteknek.

Az ügy­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, több rend­be­li csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­te vala­mint hamis vád vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tők­kel szemben.