Főoldal » Hírek » Erdőben bujkáló migránsokat akartak továbbszállítani - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt két román fér­fi­val szem­ben, akik a tele­fon­juk­ra kapott gps koor­di­ná­ták sze­rin­ti hely­szí­nen 9 férő­he­lyes fur­gon­juk­ba a köze­li erdő­ből kisza­la­dó, addig ott buj­ká­ló 11 afgán mig­ránst akar­ták éppen fel­ven­ni, ami­kor a határ­va­dá­szok tet­ten érték őket.

A vád­irat sze­rint a két román férfi idén feb­ru­ár 26-án, reg­gel azért jött egy kilenc sze­mé­lyes, bérelt fur­gon­nal Magyar­or­szág­ra, hogy a koráb­ban Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra szö­kött har­ma­dik ország­bé­li sze­mé­lyek Auszt­ri­á­ba jutá­sá­ban segít­sen. A vád­lot­tak kora dél­után Mély­kút kül­te­rü­le­tén vára­koz­tak, hogy a köze­li erdő­ben buj­ká­ló mig­rán­so­kat fel­ve­gyék. A vád­lot­tak és meg­bí­zó­juk tele­fo­nos össze­köt­te­tés­ben volt, a talál­ko­zás hely­szí­né­nek GPS koor­di­ná­tá­it az isme­ret­len meg­bí­zó az egyik román férfi tele­fon­já­ra küld­te el.

Ugyan­ez a vád­lott a bérelt fur­gon­ról készült fotót a meg­bí­zó­hoz továb­bí­tot­ta, így az erdő­ben vára­ko­zó 11 afgán mig­ráns be tudta azo­no­sí­ta­ni a rájuk váró jár­mű­vet és a gyors tovább­ha­la­dás érde­ké­ben a gép­ko­csi­hoz futott.

A jobb hátsó toló­aj­tón pró­bál­tak beszáll­ni, ami­kor a Bács-Kiskun megyei határ­va­dász jár­őrök a hely­szín­re érkez­tek és a vád­lot­ta­kat, vala­mint a 11 afgán állam­pol­gárt elfog­ták. Mind­két vád­lott fizet­ség fejé­ben vál­lal­ta a szállítást.

Az ügyész­ség a két román fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­ak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.