Főoldal » Archív » Erdőben bujkált a bántalmazott nő - vádemelés - FOTÓKKAL

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű, huszon­hét éves férfi ellen, aki élet­tár­sát dur­ván bán­tal­maz­ta, majd a hideg elle­né­re a mez­te­len nőt kizár­ta a lakás cél­já­ra szol­gá­ló épít­mé­nyé­ből.

A vád­lott és a fia­tal sér­tett 2018 októ­be­ré­ben ismer­ked­tek meg. A kap­cso­la­tuk hamar komoly­ra for­dult, így a nő koráb­bi éle­tét – egye­te­mi tanul­má­nya­it, mun­ká­ját – fel­ad­ta és 2019 ápri­li­sá­ban a fér­fi­hoz köl­tö­zött Kapos­vár kül­te­rü­le­té­re a vád­lott által épí­tett, félig föld­be vájt, kom­fort nél­kü­li helyi­ség­be.

A férfi mun­kát nem vál­lalt, hanem a nő spó­rolt pén­zé­ből éltek. Együtt­élé­sük alatt a vád­lott rend­sze­re­sen kábí­tó­szert fogyasz­tott, azon­ban a sér­tett fel­né­zett rá, uta­sí­tá­sa­it elfo­gad­ta.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 máju­sá­ban az ágy­ban fekvő sér­tet­tel várat­la­nul közöl­te, hogy ő az ördög, akit addig fog ütni, amíg meg nem hal. A férfi a nő keze­it össze­kö­töt­te, test­szer­te ütöt­te, ciga­ret­ta­csik­ket nyo­mott el a comb­ján. Majd az össze­vert, ruhát­lan sér­tet­tet a haj­na­li órák­ban kihúz­ta az épü­let elé, ahol több­ször meg­rúg­ta és a meg­kö­tö­zött nőt a sor­sá­ra hagy­ta.

A sér­tett ezután napo­kig buj­kált hiá­nyos öltö­zet­ben a kör­nye­ző erdők­ben, végül egy isme­ret­len­től kért segít­sé­get, aki meg­für­det­te, fel­öl­töz­tet­te és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A vád­lott nem csak nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott a fia­tal nőnek, a sér­tet­tet a tör­tén­tek lel­ki­leg is meg­vi­sel­ték, hete­kig kór­ház­ban ápol­ták pszi­chés álla­po­ta miatt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.