Főoldal » Hírek » Erdőben fához láncolta a kutyáját - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint az erdő­ben fához lán­col­ta és kitet­te ki kutyáját. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 07-én dél­előtt, Péli­föld­szent­ke­reszt tér­sé­gé­ben, az erdő­ben, egy fához lán­col­ta a nagy­tes­tű kau­ká­zu­si juhász – német­ju­hász keve­rék kutyá­ját, majd az álla­tot éle­lem és víz nél­kül otthagyta.

A férfi a kutya élel­me­zé­sét és gon­do­zá­sát nem vál­lal­ta tovább, az álla­tot a vég­le­ges elha­gyás cél­já­val kötöt­te ki egy olyan fához, amely­nek köze­lé­ben vad­ete­tő van, bízva abban, hogy az álla­tot a vadá­szok megtalálják.

Egy állat­men­hely mun­ka­tár­sai beje­len­tés alap­ján más­nap dél­után meg­ta­lál­ták a kutyát, kisza­ba­dí­tot­ták és gon­dos­kod­tak az elhelyezéséről.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit büntetés-végrehajtási inté­zet­ben vég­re­haj­tan­dó elzá­rás bün­te­tés­re ítélje.