Főoldal » Archív » Eredményes az ebtartástól eltiltásra irányuló ügyészi kereset

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ágá­nak kere­se­te alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 6 évre eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól azt a fér­fit, aki öt keve­rék kutyá­ját rövid lánc­ra kiköt­ve tar­tot­ta, és nem biz­to­sí­tott részük­re meg­fe­le­lő elhe­lye­zést, és élelmezést. 

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2017. októ­ber 20-án jog­erős íté­le­té­ben állat­kín­zás bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tőt  1 év 5 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az elítélt egy tata­bá­nyai ingat­lan­ban 2016. már­ci­u­sá­tól 2016. decem­ber 2-ig öt kutya gon­do­zá­sá­ra, fel­ügye­le­té­re volt köte­les, azon­ban a kutyá­kat rossz körül­mé­nyek között, nem meg­fe­le­lő­en tar­tot­ta. Mind az öt kutyá­nak rövid volt a lánca (a leg­rö­vi­debb 80 cm, a leg­hosszabb 280 cm), fixen rög­zít­ve, amely a hosszá­nál és a rög­zí­tés mód­já­nál fogva sem biz­to­sí­tott meg­fe­le­lő moz­gást. A lán­cok az ete­tő­tál­ka eléré­sé­ben is aka­dá­lyoz­ták az álla­to­kat, ame­lyek mind­egyi­ke alul­táp­lált volt. Két kutya ese­té­ben a tar­tá­si körül­mé­nyek mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást okoz­tak, illet­ve fenn­állt az élet­ve­szély és az elpusz­tu­lás veszé­lye. Az elítélt nem biz­to­sí­tot­ta a kutyák igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő élel­me­zést, és körül­mé­nye­ket, az álla­po­tuk miatt szük­sé­ges orvo­si ellá­tást, védel­met az idő­já­rás­sal szem­ben, nem ellen­őriz­te az álla­to­kat napon­ta, nem tett intéz­ke­dést a szak­sze­rű egész­ség­ügyi ellá­tá­suk­ra, mind­ez­zel az álla­tok­nak indo­ko­lat­la­nul, hosszan tartó szen­ve­dést, fáj­dal­mat oko­zott, illet­ve veszé­lyez­tet­te az egészségüket.

A főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az állat­vé­del­mi sza­bá­lyok súlyos és tar­tós meg­sér­té­se miatt az elítélt alkal­mat­lan az álla­tok tar­tá­sá­ra, ezért kere­se­tet nyúj­tott be a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság tilt­sa őt el az ebtartástól.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az ügyé­szi kere­set­nek helyt adott, bíró­sá­gi meg­ha­gyá­sá­ban az elítél­tet, mint alpe­rest 6 évre eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól. A bíró­ság dön­té­se 2019. már­ci­us 15-én jog­erő­re emelkedett.