Főoldal » Archív » Eredményes bíróság elé állítások a Magyarország-Románia labdarúgó mérkőzés során rendőrökre támadó elkövetők ügyeiben

A 2015. szep­tem­ber 4-én meg­ren­de­zett mér­kő­zést biz­to­sí­tó rend­őrök elle­ni táma­dá­sok­kal össze­füg­gés­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon 5 sze­mélyt állí­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak minő­sí­tett bűn­tet­te miatt. A mér­kő­zés előt­ti napon elkö­ve­tett hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt továb­bi 2 ter­helt ered­mé­nyes bíró­ság elé állí­tá­sá­ra is sor került.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye