Főoldal » Hírek » Eredményes fellebbezés a hosszú bűnlajstrommal rendelkező férfi ügyében - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú bíró­ság több mint a dup­lá­já­ra súlyo­sí­tot­ta egy 45 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi első fokon kisza­bott 1 év 4 hóna­pos bör­tön­bün­te­té­sét, mert a koráb­ban több­ször bün­te­tett vád­lott szá­mos újabb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

Az ügyész­ség 2022 máju­sá­ban emelt vádat az elkö­ve­tő ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben és 2021 janu­ár­já­ban hét alka­lom­mal lopott külön­bö­ző sal­gó­tar­já­ni üzle­tek­ből. A lopás­sal oko­zott kár össze­sen több, mint 300.000 forint volt, mely­nek csak egy része térült meg a tet­ten­éré­sek foly­tán, a hűtött élel­mi­sze­rek­ből több tétel is tönk­re­ment.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2022 októ­be­ré­ben 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a bün­te­tett elő­éle­tű ter­hel­tet.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, mert a férfi a soro­za­tos bolti lopá­so­kat külö­nös vissza­eső­ként, a lebu­ká­sok veszé­lyé­vel nem fog­lal­koz­va, újból és újból pró­bál­koz­va, gát­lás­ta­la­nul követ­te el.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – fenn­tart­va a járá­si ügyész­ség indo­ka­it – kifej­tet­te, hogy a kisza­bott bün­te­tés azért is enyhe, mert a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket ugyan­csak lopá­sok miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt követ­te el, és a koráb­ban vele szem­ben kisza­bott két év sza­bad­ság­vesz­tés sem tar­tot­ta vissza őt az elkö­ve­tés­től, sza­ba­du­lá­sa után rövid­del újra lopá­so­kat köve­tett el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék mara­dék­ta­la­nul egyet­ér­tett az ügyész­ség érve­i­vel, és a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 3 év 2 hónap­ra, a köz­ügyek­től eltil­tást pedig 4 évre súlyo­sí­tot­ta. Az íté­let jog­erős.