Főoldal » Hírek » Eredményes fellebbezés a késsel fenyegetőző férfi ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék taná­csa az ügyész­sé­gi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta annak a 44 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nek a bün­te­té­sét, aki élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te meg volt élettársát.

 

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2021 augusz­tu­sá­ban kelt vád­ira­ta sze­rint 2021. júni­us 3-án az esti órák­ban a sér­tett és élet­tár­sa által lakott ingat­lan­ba egy isme­ret­len sze­mély becsön­ge­tett. A lakók kimen­tek az utcá­ra, ahol a nő koráb­bi élet­tár­sá­val találkoztak.

A nő azt fel­té­te­lez­ve, hogy a vád­lott csen­ge­tett be hoz­zá­juk, meg­kér­te, hogy hagy­ja őket békén. A férfi tagad­ta, hogy ő csen­ge­tett, majd a hely­szín­ről távoz­ni készü­lő pár után ment, és egy 10-15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést elő­vé­ve meg­ölé­sük­kel fenye­get­te meg őket.

A nő közöl­te, hogy fel fogja jelen­te­ni, mire a volt élet­társ azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy ha kijön a bör­tön­ből, az lesz az első dolga, hogy „elin­té­zi” őt. 

A vád­irat nyo­mán az első fokon eljá­ró Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te az elkö­ve­tőt. Az íté­let ellen a vád­lott fel­men­té­se érde­ké­ben, az ügyész­ség pedig hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa miatt jelen­tett be fellebbezést.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék csak az ügyé­szi fel­leb­be­zést tar­tot­ta ala­pos­nak és – mivel a férfi a koráb­ban szin­tén a nő sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt kisza­bott bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el jelen bűn­cse­lek­ményt – 1 év 4 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta a járás­bí­ró­sá­gi dön­tést. Mivel fel­füg­gesz­tett bün­te­tés hatá­lya alatt állt az elkö­ve­tő, így a koráb­ban kisza­bott, de vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett 1 év 6 hó bör­tön­bün­te­tést is le kell ülnie.

Az íté­let jogerős.