Főoldal » Archív » Eredményes feltételes ügyészi felfüggesztés – kifizette a kárt a könyvtár ablakát ittasan betörő férfi

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy nóg­rád­mar­ca­li férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indí­tott bűn­ügy­ben – mivel a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telt el – az eljá­rást megszüntette.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2018. júli­us 25-én, itta­san, ököl­lel betör­te lakó­he­lyén talál­ha­tó könyv­tár egyik abla­kát, a ron­gá­lás­sal 12.480,- Ft kárt oko­zott. Kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen, így az garáz­da­ság vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkalmas.

A gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, tet­tét, mely­re magya­rá­za­tot adni nem tudott, őszin­tén meg­bán­ta és vál­lal­ta a kár meg­té­rí­té­sét.  Így a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást egy évre fel­füg­gesz­tet­te, mivel – a bűn­cse­lek­mény kisebb tár­gyi súlyá­ra és az eny­hí­tő körül­mé­nyek­re, vala­mint az elkö­ve­tő tár­sa­da­lom­ra való kisebb veszé­lyes­sé­gé­re tekin­tet­tel – ennek a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni maga­tar­tá­sá­ban mutat­ko­zó ked­ve­ző hatá­sa volt vár­ha­tó. A fel­füg­gesz­tő hatá­ro­zat­ban az ügyész­ség külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként azt is elren­del­te, hogy a férfi térít­se meg az oko­zott kárt.

A fel­füg­gesz­tés eltel­te­kor a párt­fo­gó fel­ügye­lő akként össze­gez­te tapasz­ta­la­ta­it, hogy a gya­nú­sí­tott nála min­den hónap­ban sze­mé­lye­sen jelent­ke­zett, jog­kö­ve­tő élet­mó­dot foly­tat, mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel ren­del­ke­zik, az oko­zott kárt pedig megfizette.

Figye­lem­mel a párt­fo­gói jelen­tés­re és arra, hogy a gya­nú­sí­tott ellen a fel­füg­gesz­tés alatt nem indult újabb bün­te­tő­el­já­rás, a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telt el, ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te. Így nem kel­lett a költ­sé­ges és idő­igé­nyes bíró­sá­gi eljá­rást sem lefoly­tat­ni, az intéz­ke­dés ezál­tal a bíró­sá­gi eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra ille­té­kes­ség­gel bíró Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szolgálta.