Főoldal » Hírek » Eredményes közvetítői eljárás a bankban tévedésből pénzt átvevő férfi ügyében

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a kár meg­té­rí­té­se miatt ered­mé­nye­sen záru­ló köz­ve­tí­tői eljá­rás után meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki téve­sen vett fel a bank­nál kész­pénzt, amit aztán elköltött.

A férfi 2018. októ­ber hó 17-én az egyik sal­gó­tar­já­ni bank­fi­ók­ba ment azért, hogy az álta­la kép­vi­selt cég fize­té­si szám­lá­já­ról 200.000 forint kész­pénzt vegyen fel. A pénz­in­té­zet pénz­tá­ro­sa a ter­ve­zett húsz darab 10.000 forin­tos helyett téve­dés­ből húsz darab 20.000 forint cím­le­tű bank­je­gyet adott át neki, így össze­sen 400.000 forint kész­pénzt fize­tett ki.

A kifi­ze­té­si pénz­tár­bi­zony­lat 200.000 forint összeg átadá­sát tar­tal­maz­ta, aho­gyan a fize­té­si szám­la egyen­le­ge is csak 200.000 forint összeg­gel csök­kent, a bank­fi­ók­ban ezál­tal 200.000 forint pénz­tár­hi­ány keletkezett.

A bank­fi­ók tele­fo­non meg­ke­res­te a fér­fit, aki­vel közöl­ték, hogy téve­dés tör­tént, és fel­hív­ták őt a 200.000 forint kész­pénz visszafizetésére.

A férfi azon­ban a fel­hí­vás­nak nem tett ele­get, több­szö­ri meg­ke­re­sés­re sem jelent meg a pénz­in­té­zet fiók­já­ban, a pénz vissza­fi­ze­té­sé­re 2018 decem­be­ré­ben tett ígé­re­tet utol­já­ra, ezt köve­tő­en pedig a pénz­in­té­zet szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A bank ezért jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt fel­je­len­tet­te őt, a bün­te­tő­el­já­rás­ban a gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és indít­vá­nyoz­ta köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, amely­hez a sér­tett pénz­in­té­zet kép­vi­se­lő­je is hozzájárult.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ezért a bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. Ennek során a gya­nú­sí­tott és a sér­tett kép­vi­se­lő­je között a köz­ve­tí­tői eljá­rás­ról szóló tör­vény sze­rin­ti meg­ál­la­po­dás lét­re­jött az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. A köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­ménnyel járt, a gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it a meg­ál­la­po­dás­ban jóvá­ha­gyott módon jóvá­tet­te, tevé­keny meg­bá­nást tanú­sí­tott, ezzel bün­tet­he­tő­sé­ge megszűnt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség az ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rás miatt a bün­te­tő­el­já­rást a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben meg­szün­tet­te, a sér­tett kára így vád­eme­lés nél­kül meg­té­rült. A medi­á­ció emel­lett a bíró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mivel nem kel­lett bizo­nyí­tá­si eljá­rást lefoly­tat­ni az ügyben.