Főoldal » Archív » Eredményes közvetítői eljárás a rongáló férfival szemben - Fotókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rás után meg­szün­tet­te az eljá­rást az autó­kat ron­gá­ló férfi ellen, aki az álta­la oko­zott kárt meg­té­rí­tet­te.

A férfi hosszabb időn keresz­tül élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt, mely­nek során több­ször vita ala­kult ki közte és élet­tár­sa között, aki ilyen­kor pár napra egy roko­ná­hoz köl­tö­zött.

2018 novem­be­ré­ben ismé­tel­ten össze­vesz­tek, így az élet­társ elköl­tö­zött.

A férfi ezután több­ször fel­hív­ta pár­ját, aki azon­ban nem vette fel a tele­font. Ekkor a ter­helt elha­tá­roz­ta, hogy elmegy a rokon­hoz, hogy beszél­jen élet­tár­sá­val. A lakás­ba azon­ban nem enged­ték be, ezért a férfi lement a ház elé, ahon­nan fel­ki­a­bált, hogy amennyi­ben nem beszél­het a pár­já­val, annak, vala­mint roko­ná­nak autó­ját össze­tö­ri. Mivel tovább­ra sem enged­ték be, ezért a férfi az élet­tár­sa gép­ko­csi­já­nak a szél­vé­dő­jét beütöt­te, és kivet­te az élet­tár­sa által az ülés alatt tar­tott hús­klop­fo­lót. Ezután az élet­tár­sa gép­ko­csi­já­nak vala­mennyi abla­kát beütöt­te, majd a rokon autó­ját is meg­ron­gál­ta. Mind­ezek után a férfi a hely­színt elhagy­ta.

Az eljá­rás során a férfi és élet­tár­sa kibé­kül­tek, így a nő nem kérte élet­tár­sa meg­bün­te­té­sét, magán­in­dít­vánnyal nem élt.  A másik gép­ko­csi­ban közel 1 mil­lió Ft-os kárt kelet­ke­zett, és mivel vál­lal­ta az elkö­ve­tő a kár meg­té­rí­té­sét, ezért az ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta az ügyet.

Ennek során az elkö­ve­tő a kárt meg­fi­zet­te, így vele szem­ben az ügyész­ség meg­szün­tet­te az eljá­rást.