Főoldal » Archív » Eredményes közvetítői eljárás a segédmotoros kerékpárossal ütköző járművezető ügyében

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gét elkö­ve­tő férfi ugyan­is meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tek­kel, így elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján a bűn­ügyek­ben eljá­ró ható­sá­gok­nak külö­nös hang­súlyt fek­tet­nek a sér­tet­tek joga­i­nak érvé­nye­sí­té­sé­re. Nóg­rád megye ügyé­szi szer­vei ezt folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­rik, így a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a közel­múlt­ban egy köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt indult ügy­ben ren­del­te el a köz­ve­tí­tői eljárást.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a huszon­nyolc éves gya­nú­sí­tott 2019. május 12-én, dél­után, Balas­sa­gyar­mat lakott terü­le­tén, sze­mély­gép­ko­csi­ját vezet­ve par­ko­ló­he­lyet kere­sett, és nem ész­lel­te, hogy a Hunya­di út és a Bal­tik Fri­gyes út útke­resz­te­ző­dé­sé­ben, az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­lá­val védett úton neki bal­ról érke­zik a hat­van­hat éves, segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tett. A gya­nú­sí­tott behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be anél­kül, hogy elsőbb­sé­get adott volna és a sér­tett­nek már féke­zés­re sem volt lehe­tő­sé­ge. A jár­mű­vek így össze­üt­köz­tek, a sér­tett pedig az úttest­re esett és csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jár­mű­vek megrongálódtak.

A bal­eset oka az volt, hogy a gya­nú­sí­tott az útke­resz­te­ző­dés­ben figyel­met­len­sé­ge miatt nem adott elsőbb­sé­get a védett úton hala­dó segéd­mo­to­ros kerék­pá­ros részé­re, cse­lek­mé­nye így köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkalmas.

A nyo­mo­zás során a gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és kérte az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tett is hoz­zá­já­rult. A medi­á­ci­ót – ami egy konf­lik­tus­ke­ze­lő eljá­rás, ami­nek az a célja, hogy a sér­tett és az elkö­ve­tő között , füg­get­len köz­ve­tí­tő bevo­ná­sá­val, a konf­lik­tus ren­de­zé­sé­nek meg­ol­dá­sát tar­tal­ma­zó, a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő írás­be­li meg­ál­la­po­dás jöj­jön létre – a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elrendelte.

A füg­get­len köz­ve­tí­tő – a Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je – a köz­ve­tí­tést ered­mé­nye­sen fejez­te be, lét­re­jött a felek sike­res írás­be­li meg­ál­la­po­dá­sa, mely sze­rint a gya­nú­sí­tott meg­bán­ta tet­tét és saj­ná­la­tát fejez­te ki, továb­bá anya­gi jóvá­té­telt fize­tett a sér­tett­nek, aki elfo­gad­ta a bocsá­nat­ké­rést és kije­len­tet­te, hogy az ügy bün­te­tő­jo­gi részét lezárt­nak tekinti.

A meg­ál­la­po­dást a medi­á­tor meg­küld­te az ügyész­ség­nek, amely a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást meg­szün­tet­te. Így a sér­tett­nek nem kel­lett részt ven­nie tanú­ként a bíró­sá­gi tár­gya­lá­son, továb­bá erköl­csi és anya­gi jóvá­té­tel­ben része­sült; a gya­nú­sí­tott elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást; a köz­ve­tí­tés ezen túl­me­nő­en az ille­té­kes Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert a bíró­ság­nak nem kel­lett lefoly­tat­nia a büntetőeljárást.