Főoldal » Archív » Eredményes közvetítői eljárás a téli útviszonyok miatt balesetet okozó járművezető ügyében

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gét elkö­ve­tő férfi ugyan­is meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tek­kel, így elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján a bűn­ügyek­ben eljá­ró ható­sá­gok­nak külö­nös hang­súlyt kell fek­tet­ni­ük a sér­tet­tek joga­i­nak érvé­nye­sí­té­sé­re. Nóg­rád megye ügyé­szi szer­vei ezt folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­rik, így a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a közel­múlt­ban egy köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt indult ügy­ben ren­del­te el a köz­ve­tí­tői eljárást.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint az 57 éves gya­nú­sí­tott 2018. decem­ber 28-án, kora este a 2. számú főút Szendehely-Katalinpusztán átve­ze­tő sza­ka­szán az álta­la veze­tett jár­mű­vel meg­csú­szott és áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi­val, mely­ben ket­ten tar­tóz­kod­tak. Az ütkö­zés után a sér­tett autó­já­nak hátul­ról neki­üt­kö­zött egy ukrán kami­on is. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett és fele­sé­ge is nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jár­mű­vek megrongálódtak.

A bal­eset oka az volt, hogy a gya­nú­sí­tott nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en vezet­te jár­mű­vét, így cse­lek­mé­nye köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkalmas.

A nyo­mo­zás során a gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és kérte az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tet­tek is hozzájárultak.

A köz­ve­tí­tői eljá­rást a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elren­del­te, ez ugyan­is olyan konf­lik­tus­ke­ze­lő eljá­rás, amely­nek célja, hogy a sér­tett és az elkö­ve­tő között füg­get­len köz­ve­tí­tő bevo­ná­sá­val a konf­lik­tus ren­de­zé­sé­nek meg­ol­dá­sát tar­tal­ma­zó, a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő írás­be­li meg­ál­la­po­dás jöj­jön létre.

A Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal a köz­ve­tí­tői eljá­rást ered­mé­nye­sen befe­jez­te, a felek sike­res meg­ál­la­po­dá­sát – mely sze­rint a gya­nú­sí­tott  meg­bán­ta tet­tét, a tanul­sá­go­kat levon­ta és saj­ná­la­tát fejez­te ki, továb­bá anya­gi jóvá­té­telt vál­lalt és fize­tett meg a sér­tet­tek­nek, akik elfo­gad­ták a bocsá­nat­ké­ré­sét és kije­len­tet­ték, hogy az ügy bün­te­tő­jo­gi részét lezárt­nak tekin­tik – az ügyész­ség­nek meg­küld­te, erre tekin­tet­tel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást megszüntette.

Így a sér­tet­tek­nek nem kel­lett részt ven­ni­ük tanú­ként a bíró­sá­gi tár­gya­lá­son, továb­bá erköl­csi és anya­gi jóvá­té­tel­ben része­sül­tek. A gya­nú­sí­tott elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást, ezen túl­me­nő­en a köz­ve­tí­tés az ille­té­kes Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert a bíró­ság­nak nem kel­lett lefoly­tat­nia a büntetőeljárást.