Főoldal » Archív » Eredményes közvetítői eljárás egy boltban felejtett pénztárcát elemelő nő ügyében

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a lopás vét­sé­gét elkö­ve­tő nő ugyan­is meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel, így annak kára meg­té­rült, a nő pedig elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a balas­sa­gyar­ma­ti nő 2019 nya­rán egy élel­mi­szer­bolt­ban, a pénz­tár­nál meg­ta­lál­ta egy előt­te fize­tő vásár­ló ott­fe­lej­tett pénz­tár­cá­ját, és azt a tás­ká­já­ba rejt­ve haza­vit­te. Ott­ho­ná­ban a tárca tar­tal­mát átvizs­gál­ta, a benne lévő 35.000 Ft-ot meg­tar­tot­ta és később elköl­töt­te. A sér­tett bank­kár­tyá­ját, sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát, jogo­sít­vá­nyát, TAJ kár­tyá­ját, adó­iga­zol­vá­nyát, lak­cím­kár­tyá­ját, és a gép­ko­csi­ja törzs­köny­vét néhány nap múlva egy sze­me­tes­be dobta.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye sza­bály­sér­té­si érték­re, több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkalmas.

A nyo­mo­zás során a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­ményt beis­mer­te, meg­bá­nó maga­tar­tást tanú­sí­tott és kérte az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tett is hoz­zá­já­rult. A köz­ve­tí­tői eljá­rást a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elrendelte.

A köz­ve­tí­tő, a Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je, a medi­á­ci­ós eljá­rást ered­mé­nye­sen lefoly­tat­ta. A felek sike­re­sen meg­ál­la­pod­tak, a gya­nú­sí­tott elis­mer­te fele­lős­sé­gét, meg­bán­ta tet­tét, az oko­zott kárt vissza­fi­zet­te a sér­tett­nek. Erre tekin­tet­tel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást megszüntette.