Főoldal » Hírek » Eredményes közvetítői eljárás folytattak le a baleset résztvevői között – fotóval – Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás meg­szün­te­té­sé­ről hatá­ro­zott azzal a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki­nek a figyel­met­len­sé­ge köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott Vámosgyörkön. 

A járá­si ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a gya­nú­sí­tott férfi 2023 janu­ár­já­ban Vámos­györk bel­te­rü­le­tén Gyön­gyös felé haladt autó­já­val egy jár­mű­osz­lop har­ma­dik tag­ja­ként. A sort veze­tő autó balra akart kanya­rod­ni, ezért a tere­lő­vo­nal­hoz húzód­va meg­állt, az őt köve­tő autó ezt ész­lel­ve szin­tén így tett.

A gya­nú­sí­tott későn ész­lel­te az előt­te álló két jár­mű­vet, ezért rövid féke­zést köve­tő­en a kocsi­ja ele­jé­vel az előt­te álló jármű hátul­já­nak ütkö­zött, a gép­ko­csit ezzel neki­lök­ve az első autó hátul­já­nak. Az ütkö­zé­sek követ­kez­té­ben a közép­ső autó jobb első ülé­sén becsa­tolt biz­ton­sá­gi övet hasz­nál­va utazó sér­tett szegy­csont törést szenvedett.

A gya­nú­sí­tott a leg­ál­ta­lá­no­sabb KRESZ sza­bályt szeg­te meg, mely sze­rint, aki a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vesz, köte­les úgy köz­le­ked­ni, hogy a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got ne veszé­lyez­tes­se, máso­kat köz­le­ke­dé­sük­ben indo­ko­lat­la­nul ne aka­dá­lyoz­zon és ne zavarjon.

A járá­si ügyész­ség hatá­ro­za­tá­val az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­te a felek – gya­nú­sí­tott és sér­tett – közöt­ti köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa cél­já­ból. Az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal tájé­koz­tat­ta az Egri Járá­si Ügyész­sé­get arról, hogy a köz­ve­tí­tői eljá­rás véget ért, a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között lét­re­jött a gya­nú­sí­tott tevé­keny meg­bá­ná­sát biz­to­sí­tó meg­ál­la­po­dás, vala­mint ennek tel­je­sí­té­se is megtörtént.

Tevé­keny meg­bá­nás miatt nem bün­tet­he­tő, aki a köz­le­ke­dé­si vét­ség elkö­ve­té­sét a vád­eme­lé­sig beis­mer­te, és köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben a sér­tett által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá­tet­te. Erre figye­lem­mel az ügyész­ség, mivel a tevé­keny meg­bá­nás foly­tán a gya­nú­sí­tott bün­tet­he­tő­ség meg­szűnt, meg­szün­tet­te az eljárást.

 A köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény­él gyak­ran elő­for­du­ló köz­ve­tí­tői eljá­rás­ról bővebb infor­má­ció az aláb­bi lin­ken található: 

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-a-kozvetitoi-eljarasrol-kozlekedesi-buncselekmenyeknel/

A fotók a bal­eset rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lé­sén készültek.