Főoldal » Hírek » Eredményes lett a közvetítői eljárás a búzamezőn driftelő férfi ügyében - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rás után meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást az ellen a 28 éves férfi ellen, aki a Héhalom mel­let­ti búza­föl­de­ken káro­sí­tot­ta meg a vetést gép­ko­csi­já­val.

A férfi 2022. már­ci­us 14-én dél­után Héhalom hatá­rá­ban őszi búzá­val beve­tett mező­gaz­da­sá­gi terü­le­tek­re haj­tott a gép­ko­csi­já­val, mely­nek hátsó részét közel egy órán keresz­tül folya­ma­tos túl­kor­mány­zás­sal csú­szás­ban tar­tot­ta. A drift­elés­sel a mint­egy 5 cm magas növé­nye­ket a föld­ből kifor­gat­ta, ezzel a két érin­tett föld­tu­laj­do­nos­nak 350.000, illet­ve 175.000 forint kárt oko­zott.

A sofőrt két rend­be­li ron­gá­lás miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, majd vele szem­ben a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség 2022 nya­rán az eljá­rást 6 hóna­pi idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te, egy­út­tal az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta.

A ter­helt a köz­ve­tí­tői eljá­rás során a sér­tet­tek­nek a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met – a közöt­tük lét­re­jött meg­ál­la­po­dás alap­ján, a sér­tet­tek által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben – jóvá­tet­te, a köz­ve­tí­tői eljá­rás így ered­mény­re veze­tett.

Ezért az ügy­ben bíró­sá­gi eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra nem volt szük­ség, a sér­tet­tek­nek vád­eme­lés nél­kül, rövid időn belül meg­té­rült a káruk, az elkö­ve­tő pedig meg­bá­nó maga­tar­tá­sa és a kár meg­té­rí­té­se miatt men­te­sült a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól, ugyan­is az eljá­rást az ügyész­ség meg­szün­tet­te.