Főoldal » Hírek » Eredményes lett az ebtartástól eltiltás iránti ügyészi kereset - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en dön­tött a Tör­vény­szék egy állat­kín­zá­sért elítélt nő pol­gá­ri peres ügyé­ben, aki kutyá­it sor­suk­ra hagy­ta egy lakat­lan ház udvarán.

A vád­lott ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot 2022 szep­tem­be­ré­ben. A vád sze­rint a nő 2019 júli­u­sá­tól bátony­te­re­nyei csa­lá­di házá­ban gon­doz­ta három kutyá­ját, ahon­nan 2020-ban elköl­tö­zött és álla­ta­it az üre­sen álló ingat­lan udva­rán hagy­ta. Egy ideig rend­sze­re­sen láto­gat­ta, ellát­ta őket, majd ezen alkal­mak rit­kul­tak és 2021 októ­be­ré­től éle­lem és víz nél­kül vég­leg sor­suk­ra hagy­ta, a rossz álla­pot­ban lévő, leso­vá­nyo­dott kutyá­kat a szom­széd lakó alkal­man­ként megetette.

Az egyik örök­be foga­dott kutyát a sor­sát figye­lem­mel kísé­rő ala­pít­vány végül vissza­vet­te a nőtől, a másik kutyát állat­ba­rá­tok fogad­ták be, a har­ma­dik idős korá­nál fogva elpusztult.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a 49 éves nőt elha­gyás­sal elkö­ve­tett állat­kín­zás vét­sé­ge miatt jog­erő­sen 1 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre felfüggesztette.

Az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény értel­mé­ben az ügyész jogo­sult pert indí­ta­ni az állat­tar­tó eltil­tá­sa iránt, ennek meg­fe­le­lő­en a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága a bün­te­tő­ügy lezár­ta után kere­set­tel élt nő ellen, aki az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat olyan súlyo­san meg­sér­tet­te, hogy emi­att alkal­mat­lan az ebtartásra.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék meg­küld­te az alpe­res­nek a kere­set­le­ve­let, egy­út­tal fel­hív­ta, hogy 45 napon belül ter­jessze elő az alaki és érde­mi véde­ke­zést tar­tal­ma­zó írás­be­li ellenkérelmét.

Mivel az alpe­res a meg­adott határ­időn belül sem­mi­lyen nyi­lat­ko­za­tot, ellen­ké­rel­met nem tett, a bíró­ság a pol­gá­ri per­rend­tar­tás­ról szóló tör­vény alap­ján a kere­se­ti kére­lem­nek meg­fe­le­lő­en bíró­sá­gi meg­ha­gyás­sal tíz évre eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól, vala­mint köte­lez­te 36.000 forint eljá­rá­si ille­ték meg­fi­ze­té­sé­re is.

A bíró­sá­gi meg­ha­gyás ellen sem az ügyész­ség, sem az állatart­tó nő nem élt ellent­mon­dás­sal, így az jog­erő­re emel­ke­dett és vég­re­hajt­ha­tó­vá vált.

A köz­ér­dek­vé­del­mi terü­let­tel fog­lal­ko­zó ügyé­szek mun­ká­já­ról bővebben:

https://ugyeszseg.hu/a-kozerdekvedelemmel-foglalkozo-ugyeszek/