Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a kábítószert birtokló férfi ügyében - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett az ügyész­ség, ugyan­is a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék 5 év bör­tön­bün­te­tés­ről 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert bir­tok­ló férfi büntetését.

A férfi 2018 júli­u­sá­ban, és azt meg­elő­ző­en külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket szer­zett meg saját fogyasztásra.

2017 decem­be­ré­ben és 2018 janu­ár­já­ban Buda­pes­ten, majd 2018. júli­us 29-én Iga­ron iga­zol­tat­ták a rend­őrök, ekkor a ruhá­za­tá­ból és az autó­já­ból külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek – köz­tük koka­in, MDMA és amfe­ta­min – kerül­tek elő.

A rend­őrök  lefog­lal­ták a kábí­tó­sze­re­ket és bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak a fér­fi­val szem­ben, aki azon­ban cse­lek­mé­nyé­vel tovább­ra sem hagyott fel, és újabb  kábí­tó­sze­re­ket vásárolt.

Az elkö­ve­tő 2018 júli­u­sá­ban tör­tént iga­zol­ta­tá­sát köve­tő­en őri­zet­be, majd bűn­ügyi fel­ügye­let­be került, és cse­lek­mé­nye­it a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság egy eljá­rás­ban bírál­ta el.

A fér­fit a bíró­ság jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt mond­ta ki bűnös­nek, és 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék egyet­ér­tett az ügyész­ség állás­pont­já­val, ezért 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 8 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta a büntetést.