Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a kitartó rabló ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta annak a 23 éves sal­gó­tar­já­ni garáz­da férfi bün­te­té­sét, aki kira­bol­ta ivócimboráját. 

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség még 2021 janu­ár­já­ban emelt vádat egy test­vér­pár és azok isme­rő­se ellen garáz­da­ság, ron­gá­lás, súlyos testi sér­tés, rab­lás és okirat­tal vissza­élés miatt.

2019 nya­rán a késői órák­ban a 23 éves férfi egy sal­gó­tar­já­ni dohány­bolt előtt meg­ütött egy másik fér­fit, aki ettől a föld­re esett, ám a továb­bi bán­tal­ma­zást az arra járók meg­aka­dá­lyoz­ták. A sér­tett ezt kihasz­nál­va meg­pró­bált a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni, azon­ban táma­dó­ja utána sza­ladt, újra föld­re rán­tot­ta és bele­rú­gott. A koráb­ban a sér­tett segít­sé­gé­re siető férfi sem úszta meg, a táma­dó test­vé­re és egy isme­rő­sük őt is bán­tal­maz­ták. A két sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

2020 ápri­li­sá­ban a 23 éves férfi Sal­gó­tar­ján egyik utcá­ján feküdt itta­san, míg test­vé­re pró­bál­ta magá­hoz térí­te­ni. Egy csa­lád autó­zott arra, akik ész­lel­ték, hogy baj van és a test­vér­pár segít­sé­gé­re siet­tek. A csa­lád­fő meg­vizs­gál­ta az alélt fiút, majd meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ittas­sá­gon kívül nincs más baja, ezért tovább akart haj­ta­ni, ám az akkor már magá­hoz tért férfi az autó hátul­já­ba rúgott, ezzel 67.000 forint kárt oko­zott. A sér­tet­tek kiszáll­tak, hogy az autó sérü­lé­se­it szem­re­vé­te­lez­zék, ekkor a test­vér­pár mind­két tagja kővel kezd­te dobál­ni őket. A ter­helt a csa­lád­főt is bán­tal­maz­ni akar­ta, azon­ban fele­sé­ge köz­be­avat­ko­zott, így a 23 éves férfi végül az asszonnyal kez­dett dula­kod­ni, aki­nek ennek követ­kez­té­ben eltört az egyik ujja. A férfi test­vé­re köz­ben a csa­lád har­ma­dik tag­ját ütöt­te ököllel.

2020 júni­u­sá­ban az esti órák­ban a 23 éves férfi egyik szom­széd­ja laká­sá­hoz ment, és miköz­ben az asszonyt szi­dal­maz­ta egy vas­da­rab­bal ütni kezd­te annak ajta­ját, mellyel 90.000 forint kárt okozott.

2020 augusz­tu­sá­ban a fia­tal férfi az egyik sal­gó­tar­já­ni kocs­má­ban ita­lo­zott, ahol beszél­get­ni kez­dett az egyik ven­dég­gel, köz­ben kifi­gyel­te, hogy part­ne­re a far­zse­bé­ben tart­ja pénz­tár­cá­ját és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi azt. Ennek érde­ké­ben ölel­get­ni kezd­te ivó­cim­bo­rá­ját, hogy a far­zseb­ből kive­gye annak pénz­tár­cá­ját. Mivel nem járt siker­rel, a ter­helt a sörö­ző­ben elhe­lye­zett kame­rát lever­te, majd újra ölel­get­ni kezd­te a sér­tet­tet, aki azon­ban ter­vét ismét meg­hi­ú­sí­tot­ta. A ter­helt azon­ban a sér­tett ellen­ál­lá­sa elle­né­re sem adta fel, a föld­re rán­tot­ta és bán­tal­maz­ni kezd­te őt. Mivel a tár­cát így sem tudta meg­sze­rez­ni, a sér­tet­tet később lök­dös­ni kezd­te, újra a föld­re rán­tot­ta végül a kezé­ből tépte ki a pénz­tár­cát és a hely­szín­ről elme­ne­kült. Az elkö­ve­tő azon­ban nem jutott messzi­re, a rend­őrök hamar elfog­ták, így a sér­tett kára azon­nal megtérült.

A rab­lót a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 4 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítél­te, míg tár­sai a jóval kisebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt pénz­bün­te­tést kaptak.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben súlyo­sabb, míg a véde­lem eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett. 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak tar­tot­ta és a bün­te­tést a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lyá­ra figye­lem­mel 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta. Az íté­let jogerős.