Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés a Kőrös Gusztáv Tibor által irányított bűnszervezet ügyében

A Somogy Megyei Főügyész­ség ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zé­se foly­tán a Pécsi Íté­lő­táb­la elren­del­te annak a két vád­lott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék helye­zett sza­bad­láb­ra a Kőrös Gusz­táv Tibor által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet ügyében.

A Somogy Megyei Főügyész­ség 2018 júni­u­sá­ban több rend­be­li vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat Kőrös Gusz­táv Tibor­ral és kilenc tár­sá­val szem­ben. A bün­te­tő­el­já­rás jelen­leg az első­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szé­ken van folya­mat­ban, - a bíró­ság eddig két tár­gya­lá­si napot tar­tott - a II. és az V. rendű vád­lot­tak és védők által elő­ter­jesz­tett sza­bad­láb­ra helye­zé­si kérel­mek­nek helyt adott és elren­del­te sza­bad­láb­ra helyezésüket.

A tör­vény­szék vég­zé­se ellen a Somogy Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se iránt.

A másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la – az ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ért­ve – a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig elren­del­te, hang­sú­lyoz­va azt, hogy az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek olyan mér­té­kű sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tet­tek, amely önma­gá­ban meg­ala­poz­za a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lyét azon túl­me­nő­en, hogy a vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés és bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­se tovább­ra is fennáll.