Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Eredményes ügyészi fellebbezés a mostohaapját megkéselő férfi ügyében- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2019 novem­be­ré­ben ember­ölés bűn­tett kísér­le­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a húsz éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy csa­lá­di vesze­ke­dés során hátul­ról leszúr­ta mos­to­ha­ap­ját, mely ügy­ben a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A fia­tal fel­nőtt vád­lott szü­lei válá­sát köve­tő­en édes­any­já­val és annak új fér­jé­vel, a sér­tet­tel élt együtt. Több­ször tanú­ja volt annak, hogy édes­any­ja és mos­to­ha­ap­ja bán­tal­maz­ták egy­mást, emi­att gyű­löl­te mos­to­ha­ap­ját, aki­vel gyak­ran keve­re­dett szóváltásba.

A férfi 2018. októ­ber 20-án éjsza­ka ittas álla­pot­ban tért haza, az édes­any­já­ék laká­sá­ba. A zárt ajtó­nál han­go­san kia­bál­va köve­tel­te, hogy enged­jék őt be, majd ami­kor mos­to­ha­ap­ja ajtót nyi­tott, meg­fe­nye­get­te őt és köz­ben egy boxert vett elő a zse­bé­ből. A mos­to­ha­apa ezt elvet­te tőle, majd dula­kod­ni kezd­tek, mely­nek során a vád­lott immár egy kést pró­bált meg elő­ven­ni a zse­bé­ből, neve­lő­ap­ja azon­ban ismét lefegy­ve­rez­te őt és kilök­te az ajtón.

Más­nap a reg­ge­li órák­ban a fiú erő­sen ittas álla­pot­ban vissza­tért és édes­any­já­val beszél­ge­tett. Ami­kor a mos­to­ha­apa belé­pett a helyi­ség­be, azon­nal szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek hevé­ben a fiú az asz­tal­ról fel­ka­pott egy kést, és meg­ölés­sel fenye­get­te meg mos­to­ha­ap­ját, aki­nek sike­rült őt ellök­nie, így a táma­dó a kést elejtette.

Mivel a csa­lád kis­ko­rú gyer­me­ke idő­köz­ben meg­ér­ke­zett, a mos­to­ha­apa kihív­ta az udvar­ra a fel­dúlt nevelt fiát, aki egy 8,8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést is vitt magá­val. Az udva­ron a mos­to­ha­ap­ja felé rúgott, majd több­ször felé is szúrt, ám a meg­tá­ma­dott fér­fi­nak több­ször is sike­rült a szú­rá­sok elől kitér­nie. Az utol­só kité­rés során azon­ban elcsú­szott és hasra esett. Ekkor táma­dó­ja lovag­ló ülés­ben a hátá­ra ült, és mell­ka­son szúrta.

Az újabb szú­rást a sér­tett már elhá­rí­tot­ta és a kést a fiú kezé­ből kiütöt­te, aki a táma­dás­sal ezután sem hagyott fel, hátul­ról átfog­ta a sér­tett nya­kát, s nagy erő­vel hát­ra­fe­szí­tet­te a fejét, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy kitö­ri a nyakát.

A bán­tal­ma­zás­sal a vád­lott végül az édes­any­ja kér­le­lé­sé­re hagyott fel.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a szú­rás ere­jé­re és irá­nyá­ra figye­lem­mel az élet­ve­szé­lyes, vagy halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és 2 rend­be­li zak­la­tás vét­sé­ge miatt mond­ta ki bűnös­nek, 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint az eljá­rás során fel­me­rült 300 000 Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is kötelezte.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás végett, míg a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak tar­tot­ta. Az ügyé­szi állás­pont­tal egye­ző­en továb­bi súlyo­sí­tó körül­mény­ként érté­kel­te, hogy a vád­lott a cse­lek­mény előt­ti napok­ban is fenye­get­te csa­lád­ját, vala­mint azt, hogy a sér­tet­tet kitar­tó szán­dék­kal igye­ke­zett leszúr­ni, így az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két nem talál­ta alkal­mas­nak arra, hogy a vád­lot­tat újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től vissza­tart­sa. Ezért a férfi bör­tön­bün­te­té­sé­nek tar­ta­mát 7 évre súlyosította.

Az íté­let jogerős.