Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a várandós élettársát bántalmazó férfi ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 10 hónap­ról 3 év bör­tön­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta annak a 37 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki váran­dós élet­tár­sát több­ször bántalmazta.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2018-ban emelt vádat a vád­lot­tal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a férfi 2016 decem­be­ré­ben bán­tal­maz­ta álla­po­tos élet­tár­sát, elvet­te az ira­ta­it, az autó­ja kul­csát és össze­tör­te a mobil­te­le­fon­ját is. Más­nap reg­gel a nő gya­log pró­bált elme­ne­kül­ni sal­gó­tar­já­ni házuk­ból, azon­ban a férfi autó­val követ­te őt, élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, mely­nek hatá­sá­ra a nő beült mellé az autó­ba. A férfi egy köze­li erdő­höz vitte a sér­tet­tet, aki ismét meg­pró­bált elsza­lad­ni, azon­ban a vád­lott utol­ér­te, a hajá­nál fogva vissza­rán­tot­ta az autó­ba, ahol bán­tal­maz­ta is őt. A férfi 2017-ben is több­ször bán­tal­maz­ta és élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te meg élettársát.

A vád­lot­tat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 10 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítél­te. Az ügyész­ség a bán­tal­ma­zó­val szem­ben súlyo­sabb, míg a véde­lem eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett. 

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék csak az ügyé­szi fel­leb­be­zést tar­tot­ta ala­pos­nak és a bün­te­tést – figye­lem­mel a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lyá­ra, vala­mint arra, hogy a vád­lott a leg­utób­bi cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt, ugyan­azon sér­tett sérel­mé­re követ­te el – 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyosította.

Az íté­let jogerős.