Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés a várandós nőre késsel támadó férfi ügyében

A másod­fo­kú bíró­ság helyt adott az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek, azzal egye­ző­en az első­fo­kú bíró­ság házi őri­ze­tet elren­de­lő vég­zé­sét meg­vál­toz­tat­ta, és a gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2016. novem­ber 23-án a dél­előt­ti órák­ban lakó­he­lyén, egy XIV. kerü­le­ti lép­cső­ház­ban oda­lé­pett – az ugyan­ab­ban a tár­sas­ház­ban lakó – sér­tett­hez, majd a váran­dós nőt, annak hasá­hoz kést tart­va, súlyos fenye­ge­tés­sel, a gyer­me­ke ellen irá­nyu­ló bán­tal­ma­zás kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel rabol­ta ki.

A gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt, kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú és kirí­vó­an durva jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt a lakó­kör­nye­ze­té­ben élő, váran­dós nő sérel­mé­re követ­te el.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. Az első­fo­kú bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést, házi őri­ze­tet ren­delt el, annak helye­ként a gya­nú­sí­tott lakó­he­lyét jelöl­te ki.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zett a bíró­ság dön­té­se ellen, mert az ügyé­szi állás­pont sze­rint a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás okai fenn­áll­nak, azok kikü­szö­bö­lé­sé­re a házi őri­zet - amely­nek a bíró­ság által kije­lölt helye az elkö­ve­tés hely­szí­ne, ami egy­út­tal a sér­tett és a gya­nú­sí­tott közös lakó­he­lye is - nem lehet alkalmas.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság az ügyé­szi fel­leb­be­zést meg­ala­po­zott­nak talál­ta, így az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek helyt adva az első­fo­kú bíró­ság házi őri­ze­tet elren­de­lő vég­zé­sét meg­vál­toz­tat­ta, és a gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.