Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a vascsővel verekedő férfi ügyében - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se foly­tán a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki egy, a sógo­rát vas­cső­vel bán­tal­ma­zó 28 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szemben. 

 A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség 2021 ápri­li­sá­ban emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, aki 2019 júni­u­sá­ban itta­san szó­vál­tás­ba keve­re­dett sógo­rá­val, mely vita odáig fajult, hogy a vád­lott egy vas­cső­vel fejen ütöt­te vita­part­ne­rét. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben kopo­nya­csont­tö­rést szenvedett.

Az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te elkö­ve­té­se miatt emelt vádat a vissza­eső férfi ellen, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.  A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék pedig ugyan bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, de csak vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, kifejt­ve, hogy a vissza­eső férfi nem érdem­li meg a fel­füg­gesz­tés ked­vez­mé­nyét, mert már négy alka­lom­mal is volt bün­tet­ve, leg­utób­bi sza­ba­du­lá­sa után fél évvel követ­te el az újabb súlyos bűncselekményt.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a fel­leb­be­zés érve­it, kifej­tet­te, hogy a bün­te­té­si célo­kat a foko­za­tos­ság elvét szem előtt tart­va kizá­ró­lag vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­val lehet elér­ni, ezért a fér­fit 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let jogerős.