Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a volt élettársát és annak új párját bántalmazó férfi ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék közel a két­sze­re­sé­re súlyo­sí­tot­ta annak a 31 éves garáz­da fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki az utcán bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sát és annak párját. 

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2020 augusz­tu­sá­ban emelt vádat a férfi ellen, aki 2019 decem­be­ré­ben az éjje­li órák­ban Sal­gó­tar­ján­ban autó­zott egy tár­sá­val, ami­kor meg­lát­ta utcán volt barát­nő­jét. Ekkor a jár­mű­ből kiszállt, a nőt arcán meg­ütöt­te, majd meg­lök­te őt, ezután az isme­ret­le­nül maradt sofőr­rel együtt a nő új pár­já­hoz rohan­tak, a föld­re rán­tot­ták, majd ütle­gel­ni és rug­dos­ni kezdték.

A nő meg­pró­bált pár­ján segí­te­ni, ekkor a ter­helt újra meg­ütöt­te őt, ezután a két férfi beszállt a jár­mű­be és elhajtottak.

Az ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat a férfi ellen, akit a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokon 10 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítélt. A véde­lem a vád­lott fel­men­té­se, míg az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést tar­tot­ta ala­pos­nak és a férfi bün­te­tett elő­éle­té­re vala­mint a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lyá­ra figye­lem­mel a bün­te­tést 1 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.

Az íté­let jogerős.