Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés az idős áldozatát elkábító rablók ügyében – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a 39 éves nő, aki tár­sá­val elká­bít­tat­ta, majd kira­bol­ta idős áldo­za­tát 2021. júli­us 28-án.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2022 júni­u­sá­ban rab­lás miatt emelt vádat két nő ellen, akik 2021. júli­us 28 - án, a dél­előt­ti órák­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy isme­rő­sü­ket, az akkor 74 éves rét­sá­gi fér­fit elká­bít­ják és kira­bol­ják. Ezért az elkö­ve­tés­kor 37 éves rét­sá­gi nő 3 darab 1 mil­li­gram­mos nyug­ta­tó tab­let­tát össze­tört, azt kávé­ba kever­te és átad­ta a tár­sá­nak, az elkö­ve­tés­kor 19 éves ludány­ha­lá­szi nőnek, aki a sér­tett taka­rí­tó­nő­je­ként dol­go­zott.  A férfi a kávét meg­it­ta, ami­től kb. 2 óra múlva esz­mé­le­tét vesz­tet­te, ezután a nő elvet­te a pénz­tár­cá­ját, benne a sze­mé­lyes ira­ta­i­val, 2.000 forint kész­pénz­zel és a bank­kár­tyá­já­val együtt, majd azt átad­ta tár­sá­nak. A 37 éves rét­sá­gi nő a bank­kár­tyá­val több helyen - élel­mi­szer­bolt­ban és dohány­bol­tok­ban - vásá­rolt, össze­sen 47.995 forint értékben.

Rab­lás az is, aki ide­gen dol­got jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás végett úgy vesz el más­tól, hogy evég­ből öntu­dat­lan vagy véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba helyezi.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2023 júli­u­sá­ban az idő­sebb nővel szem­ben íté­le­tet hozott, akit bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és több más bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

A dön­tés­sel szem­ben a nő és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben, míg az ügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben élt fel­leb­be­zés­sel. A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a járá­si ügyész­ség indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy a közép­mér­ték­től eny­hébb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés eltúl­zot­tan enyhe a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös hal­ma­zat­ban álló bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt meg­va­ló­sí­tó nővel szem­ben. A bün­te­té­si célo­kat kizá­ró­lag a hosszabb tar­ta­mú, közép­mér­té­ket elérő tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés szolgálja.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal, a nőt 6 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.  A dön­tés jogerős. 

A bün­te­tő­el­já­rás a fia­ta­labb nővel szem­ben jelen­leg is folya­mat­ban van, ügyé­ben első­fo­kú íté­let ezi­dá­ig nem született.