Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Eredményes ügyészi fellebbezés az iskolában őrjöngő testvérpár ügyében – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a két rom­há­nyi nő, akik rend­sze­re­sen sér­te­get­ték, fenye­get­ték a peda­gó­gu­so­kat, vala­mint a gyer­mek­vé­del­mi szol­gá­lat munkatársát.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2021 júni­u­sá­ban emelt vádat a két nő ellen, akik 2020 feb­ru­ár­já­ban a rom­há­nyi isko­la udva­rán tar­tott nap­kö­zis fog­lal­ko­zás köz­ben, a gyer­me­kek jelen­lé­té­ben kia­bál­va szi­dal­maz­ták a fog­lal­ko­zást tartó peda­gó­gust. A han­gos­ko­dás­ra az igaz­ga­tó és helyet­te­se is az udvar­ra sie­tett, ekkor a test­vér­pár őket kezd­te szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni. A fog­lal­ko­zást ilyen körül­mé­nyek között a taní­tó nem tudta foly­tat­ni, a gyer­me­ke­ket az épü­let­be kel­lett kísérnie.

A nők uno­ka­öccse is az isko­lá­ba járt, aki­nek osz­tály­fő­nö­ke 2020 szep­tem­be­ré­ben azzal hívta fel a kis­fiú édes­any­ját, hogy men­jen a gyer­me­kért annak visel­ke­dé­si prob­lé­mái miatt. A fiú­ért nem az anya, hanem az akkor 32 éves nagy­nén­je ment, aki az osz­tály­fő­nö­köt sér­te­get­ni kezd­te, szak­mai hoz­zá­ér­té­sét két­ség­be vonta, majd a távo­zó tanárt meg is fenye­get­te. Ekkor is az igaz­ga­tó és annak helyet­te­se lépett közbe, a nő velük is foly­tat­ta a kia­bá­lást, őket is sér­te­get­te és fenye­get­te. A nő visel­ke­dé­se miatt a gyer­me­kek tan­órá­ját meg­kez­de­ni nem lehetett.

2021 janu­ár­já­ban a nők egy foga­dó­órán szi­dal­maz­ták a peda­gó­gu­so­kat, ekkor már élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­se­ket vág­tak a taná­rok fejé­hez, ezzel tel­je­sen elle­he­tet­le­nít­ve a foga­dó­óra megtartását. 

A nők uno­ka­öccse ügyé­ben a gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat is eljá­rást foly­ta­tott. Az idő­sebb vád­lott 2021 feb­ru­ár­já­ban fel­hív­ta az ille­té­kes csa­lád­se­gí­tőt és meg­fe­nye­get­te, hogy „kita­pos­sa a belét”, nyil­ván­va­ló­vá téve, hogy pon­to­san tudja, hol él a szak­em­ber, illet­ve hova jár isko­lá­ba a gyermeke.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2023 janu­ár­já­ban mind­két nőt köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te. A dön­tés­sel szem­ben az ügyész­ség súlyo­sí­tás végett fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a járá­si ügyész­ség indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy az utób­bi évek­ben meg­sza­po­rod­tak a peda­gó­gu­sok elle­ni táma­dá­sok, melyek­kel szem­ben a tör­vény leg­na­gyobb szi­go­rá­val kell fel­lép­ni, ezért a koráb­ban sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés alatt álló bün­te­tett elő­éle­tű, több rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­sza­kot elkö­ve­tő vád­lot­tak­kal szem­ben kizá­ró­lag a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa lehet vissza­tar­tó erejű.

 másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal a 34 éves nővel szem­ben 2 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tést, a 31 éves nővel szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, és őket 3-3 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltil­tot­ta. Emel­lett mind­két vád­lot­tal szem­ben elren­del­te a koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtását.

A dön­tés jogerős.