Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés az újszülöttjét megölő nő ügyében

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki 2017. év ele­jén meg­öl­te újszü­lött gyermekét.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2018. ápri­li­sá­ban hozott íté­le­tet annak a nőnek az ügyé­ben, aki 2017. feb­ru­ár 20-án adott éle­tet újszü­lött gyer­me­ké­nek, majd rövid­del a szü­lés után ott­ho­ná­ban meg­öl­te az újszü­löt­tet. A gyer­me­ket egy doboz­ba tette, leta­kar­ta, majd a holt­tes­tet meg­kí­sé­rel­te elégetni.

A bíró­ság első fokon eshe­tő­le­ges szán­dék­kal elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki a nővel szem­ben, és ugyan­csak 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let ellen a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zett, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozva.

A másod­fo­kú bíró­ság elfo­gad­va az ügyé­szi fel­leb­be­zés indo­ko­lá­sát meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy ami­kor az anya egy ned­ves ágy­ne­mű darab­bal lefed­te az újszü­löt­tet, gátol­ta annak lég­zé­sét, így a vád­lott szán­dé­kos, cél­tu­da­tos maga­tar­tá­sa veze­tett az újszü­lött halálához.

A nő a váran­dós­sá­gá­val tisz­tá­ban volt, a gyer­mek meg­szü­le­té­se előtt a szü­lés­sel kap­cso­la­to­san tájé­ko­zó­dott az inter­ne­ten, szü­lé­se után a gyer­me­ket ellá­tat­la­nul hagy­ta, de a halá­los ered­ményt nem csak mulasz­tás­sal, hanem aktív maga­tar­tás­sal idéz­te elő. A cse­lek­mény után pedig annak nyo­ma­it igye­ke­zett eltün­tet­ni. Mind­ezek alap­ján a másod­fo­kú bíró­ság arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy a vád­lott nem eshe­tő­le­ges szán­dék­kal követ­te el a bűn­tet­tet, cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nyé­be ugyan­is nem csu­pán bele­nyu­go­dott, hanem azt kíván­ta is.

Emi­att a másod­fo­kú bíró­ság az íté­le­tet meg­vál­toz­tat­va, az egye­nes szán­dék­kal elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a sza­bad­ság­vesz­tést 7 év 6 hónap­ra súlyosította.