Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés egy kiskorú szexuális célú bántalmazása miatt

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján járt el a másod­fo­kú bíró­ság, ami­kor a vád­irat sze­rint sze­xu­á­lis erő­sza­kot meg­va­ló­sí­tó, de az első­fo­kú íté­let sze­rint tett­le­ges becsü­let­sér­tés­nek minő­sí­tett bűn­cse­lek­mény kap­csán meg­vál­toz­tat­ta a járás­bí­ró­ság ítéletét.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a negy­ven éves fér­fit tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ta. A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint ugyan­is az elkö­ve­tő a test­vé­re tizen­egy éves kis­lá­nyát 2016. évben tíz alka­lom­mal is sze­xu­á­li­san zak­lat­ta a Győr-Moson-Sopron megyei otthonukban.

Az első­fo­kú bíró­ság a cse­lek­ményt tett­le­ges becsü­let­sér­tés­nek minő­sí­tet­te és az elkö­ve­tőt négy hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban két évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyé­szi fel­leb­be­zés során eljá­ró másod­fo­kú bíró­ság azon­ban meg­vál­toz­tat­ta az első­fo­kú íté­le­tet és a cse­lek­ményt a vád­ira­ti minő­sí­tés sze­rin­ti tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te, egy­út­tal két év kilenc hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki a ter­helt­tel szem­ben. Az íté­let jogerős.