Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés halált okozó ittas járművezetés miatt indult ügyben

Ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2018 már­ci­u­sá­ban, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú íté­le­tet.

Az ittas férfi 2017. decem­ber 23-án, 17 óra körü­li idő­pont­ban, Sal­gó­tar­ján bel­te­rü­le­tén a tulaj­do­nos enge­dé­lye nél­kül elvitt gép­ko­csi­val fel­haj­tott a jár­dá­ra, ahol elütött egy gya­lo­gost. A vád­lott ezt köve­tő­en kiszállt a gép­ko­csi­ból, azon­ban a meg­sé­rült nőnek nem nyúj­tott segít­sé­get, hanem a hely­szín­ről elsza­ladt. A bal­eset követ­kez­té­ben a gya­lo­gos olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

Az első­fo­kon eljárt Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2018 júni­u­sá­ban a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­ben, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­ben, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­ben és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­ben. Ezért a fér­fit 7 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te és a jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta.

Az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re az ügyész a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és a védő eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. Fel­leb­be­zé­sé­ben az ügyész­ség kifej­tet­te, hogy bár az első­fo­kú bíró­ság az eny­hí­tő és súlyo­sí­tó körül­mé­nye­ket fel­tár­ta, a bün­te­tés­ki­sza­bás köré­ben az eny­hí­tő körül­mé­nyek­nek túl­zott nyo­ma­té­kot tulaj­do­ní­tott. A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, súlyo­san ittas álla­pot­ban veze­tő vád­lott ugyan­is hat KRESZ ren­del­ke­zést sze­gett meg, és a halá­los ered­mény oko­zá­sán túl több ember éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te. A bal­eset bekö­vet­ke­zé­sét köve­tő­en pedig a fele­lős­ség­re vonás alóli kibú­vás szán­dé­ká­val a nor­ma­tív és egy­ben jelen­tős morá­lis tar­tal­mú segít­ség­nyúj­tá­si köte­les­sé­gét is meg­szeg­ve a hely­szín­ről elme­ne­kült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta, és a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 9 év 6 hónap­ra, a köz­ügyek­től eltil­tást 10 évre súlyo­sí­tot­ta.