Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés iskolaszövetkezet felhasználásával elkövetett költségvetési csalási ügyben

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la ala­pos­nak ítél­te az első­fo­kú íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­sé­re irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést az isko­la­szö­vet­ke­zet fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügyben.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék koráb­ban első fokon a vád­lot­ta­kat költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt két év hat hónap és három év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint az elkö­ve­tők 2012. janu­ár 31. és 2013. feb­ru­ár 5. között, egy isko­la­szö­vet­ke­zet elnö­ke­i­ként egy cég részé­re kiál­lí­tott szám­lák, tel­je­sí­tés­iga­zo­lá­sok alá­írá­sá­val, segít­sé­get nyúj­tot­tak a Human Ope­ra­tor Zrt. veze­tői részé­re 143.407.553,- illet­ve 435.414.739,- forint össze­gű a költ­ség­ve­tést sértő vagyo­ni hát­rány okozásához.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be az ellen­ér­de­kű felek, az ügyész­ség és az egyik vád­lott az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zat­lan­ság oká­ból tör­té­nő hatá­lyon kívül helye­zé­se, míg egy  továb­bi ter­helt és védő­je fel­men­tés, vala­mint eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­le­tet – oszt­va a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyát –  az egyik vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban tel­jes fel­de­rí­tet­len­ség miatt hatá­lyon kívül helyez­te és az első­fo­kú bíró­sá­got új eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra uta­sí­tot­ta, míg a vádlott-társ  vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tést két év – vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re enyhítette.