Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés – ismét letartóztatásban a rablók

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa érde­ké­ben, akik­kel szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság minő­sí­tett rab­lás miatt marasz­ta­ló íté­le­tet hozott, ugyan­ak­kor két vád­lott ese­tén az íté­let kihir­de­tés­kor a koráb­bi­nál eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést alkal­ma­zott, míg har­ma­dik tár­suk az elíté­lés elle­né­re tovább­ra is sza­bad­lá­bon maradhatott.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2018. május 30-án, éjjel, azért men­tek egy Nóg­rád megyei kis­köz­ség­be, hogy ott egy koráb­ban kisze­melt házba betör­je­nek és onnan érté­ke­ket vigye­nek el.

A kisze­melt ház ajta­ját benyom­ták, két elkö­ve­tő bement az épü­let­be, míg tár­suk kint maradt és figyelt. A ház­ban az egyi­kük az ágy­ban fekvő, épp­hogy elal­vó sér­tett­hez ment, nya­kát meg­ra­gad­ta, szá­ját befog­ta, a fejé­re elő­ször egy pár­nát, majd pedig egy plé­det szo­rí­tott azért, hogy a sér­tett sem fel­kel­ni, sem pedig segít­sé­gért kia­bál­ni ne tud­jon. Ez alatt a másik elkö­ve­tő a lakás­ban érté­kek után kuta­tott, majd a meg­ta­lált kész­pénzt, éksze­re­ket és egy mobil­te­le­font maguk­hoz vet­ték, és futva távoz­tak a hely­szín­ről. A sér­tett­nek közel 500 000 forin­tos kárt okoz­tak, mely nem térült meg.

Az első fokon eljárt Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben, melyet a letar­tóz­ta­tás­ban lévő első és másod­ren­dű vád­lott társ­tet­tes­ként, míg a har­mad­ren­dű vád­lott bűn­se­géd­ként köve­tett el. Ezért az első­ren­dű vád­lot­tat, mint több­szö­rös vissza­esőt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másod­ren­dű vád­lot­tat 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg tár­su­kat 3 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta továb­bá, hogy az első­ren­dű vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let­tel szem­ben az első­ren­dű vád­lott eny­hí­té­sért, míg az ügyész a másik két vád­lott ese­tén a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. Mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, a bíró­ság­nak nyom­ban dön­te­nie kel­lett a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről is.

A bíró­ság az első -, és másod­ren­dű vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó ügyé­szi indít­ványt eluta­sí­tot­ta és velük szem­ben csak bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, míg a har­mad­ren­dű vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett ügyé­szi indít­ványt szin­tén eluta­sí­tot­ta, sza­bad­láb­ra helyez­ve a vádlottat.

A bíró­ság kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­kel kap­cso­la­tos dön­té­se miatt az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be, mely­nek a másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék helyt adott és az első­fo­kú bíró­ság hatá­ro­za­tát vala­mennyi vád­lott tekin­te­té­ben meg­vál­toz­tat­ta: az első -, és másod­ren­dű vád­lott ese­tén letar­tóz­ta­tá­su­kat, míg a har­mad­ren­dű vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el.