Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés kábítószer-kereskedelem miatt indult ügyben

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val és egy nővel szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2016 novem­be­ré­ben, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A férfi – aki Magyar­or­szág­ra köl­tö­zé­sét meg­elő­ző­en is adott el kábí­tó­szert magyar állam­pol­gá­rok­nak úgy, hogy azt tőle tele­fo­non meg­ren­del­ték, majd azt a meg­be­szélt hely­re vitte – 2015-ben Losonc­ról Balas­sa­gyar­mat­ra köl­tö­zött, ahol tovább­ra is kábí­tó­sze­rek eladá­sá­ból élt. Az isme­ret­len for­rás­ból beszer­zett metam­fe­ta­mint, kan­na­biszt és MDMA-t balas­sa­gyar­ma­ti és Szlo­vá­ki­á­ból érke­ző vevők­nek adta el.

A nő 2015 szep­tem­be­ré­ben köl­tö­zött Balas­sa­gyar­mat­ra a férfi által bérelt lakás­ba. Tudta, hogy társa kábí­tó­szer­rel keres­ke­dik, amibe ő is bekapcsolódott.

A bérelt laká­suk­ban tör­tént ház­ku­ta­tás során a kábí­tó­szer kiada­go­lá­sá­hoz, cso­ma­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­kön túl a nyo­mo­zó ható­ság MDMA-t tar­tal­ma­zó tab­let­tát, kan­na­biszt, metam­fe­ta­mint tar­tal­ma­zó fehér port, vala­mint egy Flobert Short kali­ber­je­lű for­gó­tá­ras pisz­tolyt is lefog­lalt, mely­nek tar­tá­sá­ra a férfi enge­déllyel nem rendelkezett.

Az első­fo­kon eljárt Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2018 feb­ru­ár­já­ban a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, ezen túl­me­nő­en a fér­fit lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a fér­fit 4 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év kiuta­sí­tás­ra, míg a nőt 3 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak ter­hé­re az ügyész a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, a vád­lot­tak és védő­ik rész­fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­bez­tek.  A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú íté­le­tet. A férfi ese­té­ben a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 5 év 6 hónap­ra, a nő ese­té­ben 3 év 9 hónap­ra súlyosította.